Scherpenzeel in Top 4 jeugdhulp

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel wordt samen met de gemeenten Castricum en Edam-Volendam, gerekend tot de Top 4 van de Nederlandse gemeenten die het dichts in de buurt komen van een zogenoemde ‘Blue Zone’ voor jeugdhulp.

In deze gemeenten wordt substantieel minder gebruik gemaakt van jeugdhulpvoorzieningen. Ook kennen deze gemeenten (vrijwel) geen wachtlijsten. De gemeenten tellen daarnaast minder jongeren die een Halt-traject hebben moeten volgen en minder schoolverlaters.

BLAUWE STIFT Dat blijkt uit een artikel dat onlangs is gepubliceerd in Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een onlangs gepresenteerd onderzoek ‘Op zoek naar Blue Zones in de jeugdhulp’ op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De term Blue Zone is overgewaaid uit Italië, waar onderzoekers in 2004 ontdekten dat in het dorpje Silanus op Sardinië de mensen langer, gezonder en gelukkiger leefden. Zij omcirkelden het dorpje op een landkaart met een blauwe stift en noemden het een Blue Zone. Het ministerie van VWS wilde inzicht in het al dan niet bestaan van dergelijke Blue Zones binnen de jeugdzorg.

OPVALLEND In eerste instantie rolden er na de landelijke data-analyse elf gemeenten als Blue Zone uit. Daarvan vielen er bij nader onderzoek zeven af vanwege wachtlijsten voor specialistische hulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming of omdat er veel particuliere hulp werd ingekocht. Zo bleven er uiteindelijk vier gemeenten over, waaronder de gemeente Scherpenzeel.

De onderzoekers noemen het opvallend dat het aantal inwoners van de oorspronkelijk elf best scorende gemeenten voor jeugdhulp tussen de 9000 en 36.000 inwoners ligt. Dit bevestigt volgens de onderzoekers eerder onderzoek, waarin naar voren kwam dat er in grootstedelijk gebied vaker sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Ze concluderen dat twee factoren bijdragen aan minder gebruik van jeugdhulpverlening: de organisatie van zorg en de sociale verbintenis tussen inwoners van een gemeente. Deze lijken elkaar positief te versterken.

TEVREDENHEID Wethouder Henny van Dijk is trots op de goede score van Scherpenzeel. ,,We wisten dat we het met onze zorg - dicht bij de mensen en veel aandacht voor preventie om problemen te voorkomen dan wel snel hulp te bieden in een stadium waarin zwaardere hulp kan worden voorkomen - goed doen in het sociaal domein. Dat blijkt ook wel uit de hoge scores die we halen in onze eigen onderzoeken naar tevredenheid onder aanvragers en gebruikers’’, aldus Van Dijk. Zij benadrukt dat het succes uiteraard ook te danken is aan de manier waarop Scherpenzelers met hun jeugd omgaan en niet te vergeten de jeugd zelf. ,,Maar het is mooi dat Scherpenzeel landelijk zo goed scoort, ook ten opzichte van andere gemeenten met een vergelijkbare sociaal-culturele structuur. Tot de Top 4 van Nederland behoren voor jeugdzorg - daar mogen we best trots op zijn.’’