• Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Woudenbergse woningzoekenden welkom

SCHERPENZEEL Volgens de nieuwe huisvestingsverordening kunnen voortaan ook inwoners van Woudenberg in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Scherpenzeel. Tot nu toe was de regionale voorrang bij economische en maatschappelijke binding alleen voorbehouden aan inwoners van Regio FoodValley. Daar heeft het college nu buurgemeente Woudenberg aan toegevoegd.

In de nieuwe huisvestingsverordening wordt een rangorde aangegeven voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Bij vrijkomende woningen wordt als eerste gekeken naar de categorie wettelijke urgenties, dan de lokale urgenties en vervolgens de zogenaamde herstructureringskandidaten. Bij de laatste categorie gaat het om zittende huurders van toegelaten instellingen wiens woning wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Van het daarna nog resterende aanbod kan maximaal 50 procent met voorrang worden toegewezen aan Scherpenzelers c.q. mensen met een economische of maatschappelijke binding met Scherpenzeel en de andere 50 procent aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn Regio FoodValley of de gemeente Woudenberg.

WEDERKERIGHEID Het besluit van Scherpenzeel om, als enige gemeente in Regio FoodValley, ook Woudenberg binnen de grens van de woonregio te halen deed in de Opinieronde bij de politiek hier en daar wel de wenkbrauwen fronsen. Met name omdat dit andersom niet het geval is; Scherpenzeelse woningzoekenden worden in de gemeente Woudenberg niet gerekend tot de categorie woningzoekenden die voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen op grond van een regionale economische of maatschappelijke binding. Lorraine Voortman (GBS) wees erop dat de markt voor sociale huurwoningen in Scherpenzeel toch al vrij krap is. Ook andere partijen, zoals SGP en VVD, vroegen zich af wat de overwegingen zijn geweest om Woudenberg op te nemen in de woonregio zonder dat er sprake is van wederkerigheid. Volgens wethouder Van de Fliert is de toevoeging vooral ingegeven door het feit dat de animo voor het wonen in Scherpenzeel vanuit Woudenberg groter is dan vanuit Regio FoodValley. ,,In de afgelopen tien jaar was er maar één Barnevelder die naar Scherpenzeel is verhuisd. Daarentegen krijgen we elk jaar wel veel vragen van Woudenbergers die hier graag willen komen wonen. De animo in Woudenberg voor de regionaal te verdelen woningen in Scherpenzeel is gewoon groter. Dat andersom Woudenberg geen Scherpenzelers toelaat in hun toewijzingsbeleid speelt in onze overwegingen geen rol. Wij maken hierin gewoon een eigen keuze.'' ,,Wonen en winkelen in Scherpenzeel, wie wil dit nu niet?'', vroeg CDA-voorman Johan Slappendel zich af. Ook SGP-raadslid Maarten Zwankhuizen zei de animo van de Woudenbergers voor Scherpenzeel best te snappen. Hij grapte dat het gebrek aan wederkerigheid hem niet erg hoog zat omdat Scherpenzelers hierdoor in feite tegen zichzelf werden beschermd om niet naar Woudenberg te verkassen. Anneke Heemskerk (VVD) vroeg zich af waarom een ander argument van het college, te weten dat door de geografische ligging de grens tussen Woudenberg en Scherpenzeel moeilijk te trekken is, dan ook niet zou kunnen gelden voor de lokale industrie.

,,Dan hebben we geen uitbreiding van industrieterrein nodig, want hiervan ligt in Woudenberg voldoende klaar.''De nieuwe huisvestingsverordening is niet als hamerstuk doorgestuurd naar de raadsvergadering van 15 februari. CDA en SGP gaven aan ook nog even te willen nadenken over het zonder voorbehoud uitdelen van een lokale urgentie aan vluchtelingen met een status die in Scherpenzeel willen komen wonen en deze groep als eerste te huisvesten. Volgens wethouder Van de Fliert is er overigens wel sprake van een hardheidsclausule. ,,Als er echt sprake is van ernstige nood kan het college eventueel ingrijpen door in afwijking van de regels met voorrang te huisvesten.