• De behoefte aan Zwarte Land 2 is volgens de ondernemersvereniging alleen maar groeiende.

    Margreet Hendriks

'Wél veel animo voor Zwarte Land 2'

SCHERPENZEEL ,,Het is niet onze stijl om via de media te communiceren, maar het wordt wel tijd om het beeld dat daarin door tegenstanders van Zwarte Land 2 wordt geschetst flink te nuanceren'' vindt Henk den Boer, voorzitter van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel. ,,Er wordt gesuggereerd dat er nauwelijks behoefte is onder lokale ondernemers voor uitbreiding op een nieuw bedrijventerrein. Dit is pertinent onjuist. De laatste inventarisatie geeft aan dat de ruimtebehoefte zelfs is gegroeid van 2,5 naar 3,5 hectare.''

In de afgelopen maanden kwamen vooral verontruste omwonenden en woordvoerders van de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond in de media aan het woord over de plannen voor de realisatie van 7,5 hectare bedrijventerrein aan de Stationsweg.

De initiatiefgroep, waartoe naast Modiform en Berkhof ook de Ondernemersvereniging Scherpenzeel behoort, koos ervoor om in eerste instantie alleen te spreken met omwonenden en nader onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden voor de ruimtelijke invulling van het gebied. ,,Dat inwoners problemen hadden met het in eerste instantie gepresenteerde conceptbeeld van een hal van 5 ha aan die kant van de Stationsweg begrijpen wij wel'', zeggen de afgevaardigden van het bestuur van Ondernemersvereniging Scherpenzeel. ,,Maar van dit concept is lang geen sprake meer.

DISCUSSIE Vanwege de weerstand tegen de plannen is Modiform bezig om te proberen zoveel mogelijk van hun ruimtebehoefte te realiseren via inbreiding op het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land. Nu verplaatst de discussie van het tegenstanders zich echter naar helemaal geen bebouwing aan de andere kant van de Stationsweg. Daarbij wordt ook beargumenteerd dat het allemaal niet nodig zou zijn omdat Modiform op het bestaande bedrijventerrein wel voldoende ruimte zou kunnen vinden om hun activiteiten te concentreren en er voor het nieuwe bedrijventerrein slechts belangstelling zou zijn van 'één of twee lokale bedrijven'. Dit verhaal klopt niet. Naar aanleiding van de respons op de eerste inventarisatie van de gemeente naar de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein is er inmiddels contact geweest met zestien lokale bedrijven. Maar liefst vijftien daarvan gaven aan serieuze belangstelling te hebben voor het verwerven van grond in de nieuwe planvorming om hun bedrijf daar te gaan vestigen. Opgeteld kwamen we hierbij uit op een ruimtebehoefte aan 3,5 ha; een hectare meer dan in de eerste inventarisatie werd vastgesteld. Dit terwijl we nog lang niet alle bedrijven, die destijds al hun belangstelling aangaven, hebben benaderd. Het verhaal dat er, naast Modiform, onder de Scherpenzeels ondernemers eigenlijk nauwelijks vraag is naar beschikbaar bedrijventerrein is dus niet waar.''

NIEUWE ONTWIKKELINGEN Het bestuur van de ondernemersvereniging wijst ook de suggestie van de hand dat de keuze voor de locatie voor de uitbreiding van bedrijventerrein alleen is ingegeven door het idee van Modiform. ,,De gemeente heeft deze locatie in de structuurvisie aangewezen als eerste zoeklocatie voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werken. Het idee erachter is, naar wij hebben begrepen, dat men eerst de gebieden aan de bebouwde kant van Scherpenzeel willen invullen alvorens bijvoorbeeld te gaan kijken naar mogelijkheden aan de andere kant van de Ringweg (N224). De ontwikkeling is nodig om ook in de toekomst een vitaal ondernemersklimaat voor Scherpenzeel te waarborgen. Daarvan zijn wij als Ondernemersvereniging overtuigd en dat is ook de reden dat wij deel uitmaken van de Initiatiefgroep. We vinden het nog steeds jammer dat ons integrale plan voor Scherpenzeel, waarvan deze ontwikkeling aan de Stationsweg een onderdeel was, door de politiek niet is aangegrepen voor een bredere visie op hoe Scherpenzeel zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen. Dat zou de indruk dat er hier lukraak maar wat wordt aangepakt hebben kunnen wegnemen.''

BEBOUWING EN GROEN Ondanks het feit dat de initiatiefnemers en omwonenden in de kwestie van uitbreiding Zwarte Land 2 nog niet op één lijn zitten blijft de Ondernemersvereniging hoop houden op een goede afloop. ,,De laatste schetsen van de invulling van het terrein aan de Stationsweg laten een totaal ander beeld zien dan de massale hal die iedereen nog voor ogen heeft. De bebouwing wordt veel groener ingepakt langs de Stationsweg, is veel kleinschaliger van karakter en blijft op gepaste afstand van de respectzone rond de Grebbelinie. De initiatiefgroep doet echt zijn best om een goed plan neer te zetten voor een bedrijventerrein dat zo min mogelijk inbreuk maakt op de beleving van een groene entree van het dorp. Een uit- en inbreidingsontwikkeling waarvan wij nu al weten dat veel lokale ondernemers zich daar graag willen gaan vestigen en waarmee het wegtrekken van bedrijvigheid naar omliggende plaatsen wordt voorkomen.''