• Scherpenzeel: Nieuw rijksmonument (2005)/historische buitenplaats Huis Scherpenzeel (Hoofdgebouw)

    Foto Rinus van Denderen

Weinig politieke bijval voor Huize Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De door het college geopperde mogelijkheid om Huize Scherpenzeel weer in gebruik te gaan nemen als gemeentehuis krijgt vooralsnog weinig politieke bijval. Het plan om bij de kadernota hiervoor in elk geval alvast wat extra geld te reserveren, is donderdag door een gezamenlijk amendement van CDA, SGP, CU en VVD ondubbelzinnig getorpedeerd.

Met name CDA en VVD voelen helemaal niets voor een verhuizing van het gemeentehuis. Dit zou veel te veel geld gaan kosten. Gemeenschapsgeld waarmee volgens CDA-voorman Johan Slappendel 'zinnig en zuinig' moet worden omgegaan. De fracties van de CU en SGP reageerden iets genuanceerder en zeiden het nog te vroeg te vinden om in de begroting op voorhand al ruimte te maken voor 75.000 euro in 2018 en 50.000 euro in de twee daaropvolgende jaren. Men wilde de mogelijkheid een nieuwe huisvesting voor het gemeentehuis niet voor eens en voor altijd uitsluiten, maar meenden dar er eerst een duidelijker plan op tafel moet komen voor de toekomstige inrichting en omvang van de gemeentelijke organisatie. ,,Eerst een goede organisatie op poten zetten en dan pas kijken welke huisvesting daarbij past.'

,,De fractie van GBS vond een gedegen onderzoek naar een mogelijke huisvesting in Huize Scherpenzeel daarentegen zeker de moeite waard. GBS-voorman Henk Brons wees erop dat het leegkomen van de kantoorruimten in deze locatie mogelijk financieel nadelige consequenties heeft voor de gemeente en vroeg zich af of het niet zelf weer in gebruik nemen van Huize Scherpenzeel uiteindelijk niet tot extra kosten gaat leiden.Wethouder Vreeswijk had in de Opinieronde al betoogd dat het vrijkomen van de kantoorlocatie de gemeente ineens een unieke en eenmalige kans biedt om een dergelijke verhuizing te kunnen overwegen.

,,Met het onderhoud van en eventuele aanpassingen in het huidige pand aan de Stationsweg, zoals het installeren van een lift, is ook veel geld gemoeid. Is het niet verstandig om wat nader onderzoek te doen zodat we beide alternatieven duidelijk naast elkaar kunnen zetten en zodoende een goede en onderbouwde afweging kunnen maken?'' vroeg Vreeswijk zich af. De wethouder gaf aan dat het college hiervoor zelfs al aan een beetje aan het rekenen is geslagen binnen hun eigen budget voor kleine onderzoeken.Wat VVD en CDA betreft mag het college zich deze moeite hoe dan ook besparen. 

SGP, CU en PRO Scherpenzeel deden daar minder stellige uitspraken over, maar zagen ook geen reden om op dit moment de knip te trekken voor veel meer onderzoek.Of deze weinig hoopvolle signalen een definitieve streep trekken door de plannen om de optie van het opnieuw betrekken van Huize Scherpenzeel nader te verkennen, is nog niet duidelijk. De gemeente moet namelijk naar aanleiding van de afgesproken evaluatie van het pachtcontract hoe dan ook in onderhandeling met pachter Geldersch Landschap & Kasteelen over de nieuw vast te stellen hoogte van de pachtsom.