• Arc Image

Vraagtekens bij ontwikkelstrategie

SCHERPENZEEL De nieuwe ontwikkelstrategie voor Scherpenzeel Zuid, waarin het college kiest om de eigen gronden in het gebied met voorrang te ontwikkelen en particuliere ontwikkelingen bij uitzondering toe te staan, lijkt bij de gemeenteraad niet alle handen op elkaar te gaan krijgen. Een meerderheid meent dat particuliere initiatieven meer ruimte moeten krijgen.

Bij de behandeling van de ontwikkelstrategie in de vergadering van de Opinieronde kreeg de politiek meteen een praktijkvoorbeeld voorgeschoteld. Inspreker Gertjan van der Heide schetste hoe hij samen met zijn familie een stedenbouwkundig plan heeft laten ontwikkelen voor de bouw van twintig levensloopbestendige woningen in het middensegment van de vrije huursector om te gaan ontwikkelen op hun gronden tussen de Ringbaan, Korenmaatschool en de Boslaan.

TEKORT IN VRIJE SECTOR Dit plan, dat begin 2016 is gepresenteerd aan het college alsmede de diverse politieke fracties, werd destijds zeer positief ontvangen. Alle partijen erkennen namelijk het huidige tekort in Scherpenzeel aan huurwoningen in de vrije sector, waardoor het plan zou voorzien in een behoefte. Nu het college de raad wil voorstellen om alle initiatieven van derden in het gehele plangebied Zuid in de wacht te zetten tot alle gemeentelijke gronden in het gebied zijn ontwikkeld, zou het plan van de familie Van der Heide voor behoorlijk wat jaren van de baan zijn.

WONINGBEHOEFTE Van der Heide bracht in herinnering dat zijn plan aanvankelijk in de wacht was gezet omdat de gemeente geen willekeur wilde in het meenemen van de grond van verschillende particuliere eigenaren. Hij zei dit op zich te billijken, maar vroeg zich nu wel af waarom bijvoorbeeld anderen, zoals bijvoorbeeld de VOF Lambalgen, inmiddels wel toestemming hebben gekregen om hun initiatief te ontwikkelen. Van der Heide wees erop dat er in de nieuwe ontwikkelstrategie een uitzondering kan worden gemaakt voor initiatieven die een aantoonbare meerwaarde hebben, die niet in de bestaande plancapaciteit kan worden ingevuld. Hij vond dat zeker van toepassing op zijn plan. ,,Wij voorzien hiermee in een woningbehoefte die niet snel gerealiseerd zal kunnen worden op de gronden die in het bezit zijn van de gemeente. Woningcorporaties mogen in dat segment niet meer actief zijn en voor commerciële beleggers zal de te betalen grondwaarde te hoog zijn. Bij ons is dat anders; wij bezitten die gronden al sinds begin deze eeuw.'' Alle politieke fracties zeiden het erover eens te zijn dat Van der Heide een prachtig plan had dat eigenlijk uitvoering verdiende.

PROTECTIONISME CU-raadslid Van der Kleut vond dat het protectionisme van de gemeentelijke gronden eigenlijk achterhaald is door de opgaande markt. Hij zei een amendement te overwegen, waarbij de strategie van de gemeente niet meer 'nee tenzij', maar 'ja mits' zou moeten worden.

VVD, CDA, GBS en PRO Scherpenzeel zeiden allemaal ook wel wat te zien in de meerwaarde van dit project. SGP-er Zwankhuizen worstelde daarentegen wel wat met de criteria die gehanteerd moeten worden om te beoordelen of iets wel of niet meerwaarde heeft.

Wethouder Van Dijk benadrukte dat de gemeente bij de ontwikkeling van eigen gronden ook uitgaat van de woningbehoefte. Dit betekent dat men bij de eigen ontwikkelingen in plan Zuid ook wil kijken naar de mogelijkheden voor de bouw van vrije sector huurwoningen. Als vaststaat dat dit niet tot de mogelijkheden behoort, zou een particulier initiatief als aanvullend met een meerwaarde kunnen worden beoordeeld.

Of de politiek de wethouder wil volgen in de voorgestelde ontwikkelstrategie zal blijken als men in de komende raadsvergadering een oordeel gaat vellen over het voorstel.