• Margreet Hendriks

'Verhoging woonlasten Scherpenzeel onvermijdelijk'

SCHERPENZEEL Het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders meent dat er volgend jaar niet valt te ontkomen aan een extra stijging van de woonlasten. Volgens de berekeningen in de onlangs aan de raad verzonden Kadernota 2017 zal een Scherpenzeels gezin in 2017 totaal ongeveer 20 tot 60 euro meer kwijt zijn aan gemeentelijke heffingen.

 

In de Kadernota schetst het college de (financiële) uitgangspunten voor de gemeentelijke begroting in de komende jaren. De doorrekeningen laten geen florissant beeld zien. Forse investeringen in de gemeentelijke organisatie en verplichte technische ingrepen, zoals het niet meer mogen toevoegen van rekenrente aan grote posten als grondexploitatie, zorgen voor een gat in de begroting van bijna 1 miljoen euro. Samen met nog een aantal gewenste maatregelen die in de Kadernota worden genoemd, kan dit tekort oplopen tot bijna 1,2 miljoen euro.

Om de zelfstandige status van de gemeente Scherpenzeel te waarborgen zegt het college een stabiele en goed toegeruste ambtelijke organisatie na te streven, die met moderne middelen de inwoner van dienst kan zijn. Daarnaast wil men de voorzieningen in het dorp in stand houden en daarop niet verder bezuinigingen. Om dit alles te kunnen betalen heeft het college gekozen voor een extra stijging van de woonlasten. De onroerend zaakbelasting stijgt met 16%, de rioolheffing daalt door een andere rekenmethode naar 241 euro en de afvalstoffenheffing blijft met 210,65 gelijk. Alles bij elkaar betekent dit dat ieder huishouden in 2017 vier tot zes procent meer gaat betalen dan in 2016.

De gemeente zit in financieel zwaar weer en er lijkt een forse verhoging van de OZB in aantocht. ,,Een pijnlijke boodschap'', reageert burgemeester Visser. ,,Maar onvermijdelijk wanneer wij als zelfstandige gemeente willen blijven bestaan.''

De slecht nieuws boodschap staat in de Kadernota 2017. Het college schetst hierin het onderhanden beleid, de ontwikkelingen waarmee de gemeente te maken krijgt en de financiële effecten die dit heeft op de gemeentelijke begroting in de komende jaren.

Visser: ,,Uitgangspunt voor zowel college als raad is dat Scherpenzeel als een zelfstandige gemeente moet blijven voortbestaan. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan. Het betekent namelijk dat er geïnvesteerd zal moeten worden in een goede en stabiele ambtelijke organisatie die de burgers van dienst kan zijn. Hierbij hoort ook investeren in automatisering. Al die persoonsgegevens die bij de gemeente liggen moeten goed kunnen worden beschermd. De vier pijlers van een zelfstandige gemeente zijn een geloofwaardig en betrouwbaar bestuur, een goed voorzieningenniveau, het kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en een reële en solide begroting. Om de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden heeft gemeente Scherpenzeel in de afgelopen jaren altijd heel zuinig begroot. Op zich een prijzenswaardig streven, maar daarmee kun je op den duur hopeloos vastlopen. Het vermogen van de gemeente is in de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. Als we niet verder willen blijven interen en de gemeente ook niet kapot willen bezuinigen op het gebied van dienstverlening en allerlei voorzieningen, dan moet er iets gebeuren.''

OP HET BOT Visser erkent dat de door het college voorgestelde maatregelen pijn doen. ,,Maar zo blijven doorgaan kan ook niet. Bij de laatste bezuinigingsronde zijn we wat mij betreft al op het bot terechtgekomen. Als we nog verder gaan snijden in het voorzieningenniveau dan komen we als gemeente met de rug naar de gemeenschap te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. Dat raakt de kinderen. Vanuit mijn eigen gezin weet ik hoe belangrijk het peuterspeelzaalwerk is voor de ontwikkeling van kinderen en het vroeg signaleren van problemen. Een akelige bezuiniging. Maar net zo akelig vind ik het dat we de lokale Wielerronde niet kunnen steunen met 750 euro omdat daar geen budget voor is. De Buurt BBQ: wegbezuinigd. Geld voor toeristische samenwerking in de regio; geen geld. Een bijdrage aan de Stichting Grebbelinie in het vizier voor hun nieuwe educatief centrum bij Hoeve de Beek; past niet in het budget. Het zijn wel allemaal zaken die de gemeenschap van Scherpenzeel aangaan. Het dorp zit al niet dik in de evenementen en wat er is kunnen we als gemeente niet eens steunen. Het is een teken dat we gewoon te krap in ons financiële jasje zitten. We smijten het geld hier echt niet over de balk met allerlei miljoenen verslindende statusprojecten of hobby's. Daar zorgt de raad ook wel voor, want die houdt als het om de centen gaat de vinger strak aan de pols. Maar als college zijn we wel tot de slotsom gekomen dat, als we Scherpenzeel goed willen blijven besturen, er een realistischer en meer solide begroting moet komen.''

TWEE PETTEN De burgemeester verwacht dat de Kadernota niet alleen voor de burgers, maar ook voor de gemeenteraad een bittere pil zal zijn. ,,Het college heeft erg met deze kwestie geworsteld de afgelopen maanden. Het is niet een periode waar ik met veel plezier op terugkijk. Naast dat het veel energie heeft gekost zit je als burgemeester ook altijd met de twee petten van zowel voorzitter van het college als voorzitter van de gemeenteraad. Met name in moeilijke tijden ervaar ik die dubbele verantwoordelijkheid als best pittig. Het opstellen van deze Kadernota was hoe dan ook pittig, want ik kan best zeggen dat iedereen binnen het college er veel moeite mee heeft gehad. Met het eindresultaat kunnen we ondanks de worsteling leven. We moesten onze verantwoordelijkheid nemen en de pijn zo eerlijk mogelijk proberen te verdelen. We hebben een voorstel neergelegd voor een solide en uitgebalanceerde begroting waarmee we als een zelfstandig Scherpenzeel vooruit kunnen. Ik zal er eerlijk bij zeggen dat er, ook in deze begroting, nog posten zijn waarvan we niet precies weten hoe deze zich in de toekomst ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de extra kosten die we mogelijk krijgen door een steeds hogere taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. Ook de hoogte van de uitkeringen van de Rijk kan in de loop van het jaar zomaar wijzigen. Ik durf daarom niet te zeggen dat we met deze Kadernota de problemen definitief uit de wereld hebben geholpen. De noodzaak tot nog meer pijnlijke maatregelen in de toekomst kan niemand uitsluiten. Misschien was het handig geweest om ook daarop alvast een beetje te anticiperen. Maar het voorstel wat er nu ligt bleek echter al moeilijk genoeg.''

ZELFSTANDIGHEID Visser verwacht een stevig debat tijdens de behandeling van de Kadernota in de raad. Naast de lastenverhoging voor de burgers is er in de komende drie jaar ook nog sprake van (forse) tekorten die gedekt moeten worden uit de algemene reserves. ,,Ik ben blij dat we de begroting in elk geval voor 2020 sluitend hebben gekregen. Als dit niet was gelukt, zou Scherpenzeel onder provinciaal toezicht kunnen komen. Naast dat hiermee meteen de zelfstandigheid van de gemeente ter discussie zal komen te staan, kan de Provincie besluiten om de OZB maximaal te gaan optrekken. Dan praten we niet meer over 16 procent verhoging maar misschien wel over 70 procent. Niet iets om naar uit te kijken dus.''