• Margreet Hendriks

Vaststelling Plan Weijdelaer

SCHERPENZEEL Vanavond mag de politiek zich tijdens de opinieronde uitspreken over het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan Weijdelaer. Daarin gaan onder meer de huidige seniorenwoningen aan de Parklaan plaatsmaken voor de nieuwbouw van appartementen.

Met de ontwikkeling van Plan Weijdelaer wil woningcorporatie Woonstede in samenwerking met de gemeente en in nauw overleg met zorgpartij Ena, een woonservicezone in het centrum van Scherpenzeel gaan ontwikkelen. In de eerste fase van het project, dat binnenkort van start gaat, zal verzorgingshuis Huis in de Wei een ingrijpende renovatie en transformatie ondergaan. Zodra dit is afgerond, begint de bouw van een aantal appartementengebouwen aan de Dorpsstraat (op het braakliggend terrein van voormalig carrossiebouwer Van Doorn) en de Parklaan (op de plaats waar nu seniorenwoningen staan).

TER INZAGE De plannen hebben in het voorjaar ter inzage gelegen. Tijdens die periode zijn er een aantal zienswijzen ingediend. Er zijn bezwaren binnnengekomen van omwonenden tegen het neerzetten van 10 meter hoge massieve woonblokken. Omwonenden vrezen voor verlies van privacy, verminderde lichtinval en minder uitzicht. Anderen betreuren dat hierdoor het groene omgevingsbeeld, met de karakteristieke seniorenwoningen, aan de Parklaan gaat verdwijnen. 

Het college betoogt dat er door de noodzakelijke aanpassing aan de wensen en eisen van deze tijd in het gerenoveerde Huis in de Wei straks minder wooneenheden aanwezig zullen zijn dan voorheen. Dit houdt in dat die wooneenheden elders in het plangebied moeten terugkomen. Om die reden acht men de bouw van maximaal drie bouwlagen per woonblok noodzakelijk en onontkoombaar.Ten aanzien van de bezwaren van de omwonenden concludeert het college dat hieraan al voor een groot gedeelte tegemoet is gekomen door een aantal aanpassingen in het voorontwerp. Van de nog resterende bezwaren wordt gesteld dat deze niet leiden tot een zo onevenredige aantasting van het woongenot van omwonenden, dat het plan qua bouwmogelijkheden nog meer dient te worden aangepast. Voorgesteld wordt om deze zienswijzen niet ontvankelijk te verklaren.

MAATSCHAPPELIJK In de nota is ook een zienswijze opgenomen van gemeenteraadslid Hennie van Dijk (GBS). Zij pleit ervoor om de nieuwe appartementen aan de Parklaan en de Dorpsstraat, net als Huis in de Wei, de bestemming 'maatschappelijk' geven. Van Dijk wijst erop dat de appartementen bestemd zijn voor een doelgroep. Aan een bestemming 'wonen' in het bestemmingsplan kleeft volgens Van Dijk het risico van toewijzing aan anderen.

Het college benadrukt dat het ook zijn bedoeling is om de appartementen te laten bewonen door mensen van de woonservicezone. Een bestemming 'maatschappelijk' zou echter niet passen bij de gebouwen, vanwege het ontbreken van solitaire maatschappelijke functies, zoals zorg en andere voorzieningen. De toewijziging wil het college gaan waarborgen door het maken van goede afspraken met verhuurder Woonstede.