• Renata van Dijk

'Unieke kans voor impuls Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Grote ambities voor een mooie toekomst van het dorp kunnen de Ondernemersvereniging Scherpenzeel (OS) niet worden ontzegd. De actieve club heeft namelijk de contouren geschetst van een integraal ruimtelijk plan, waarin het lokale wonen, werken en recreëren in de toekomst, zowel kwantitatief als kwalitatief op een hoger niveau kan worden gebracht. De ondernemers gaan ervoor; nu het gemeentebestuur nog.

 

Henk den Boer en Peter de Wit, respectievelijk voorzitter en oud-voorzitter van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel, zijn beiden bijzonder trots op het plan wat inmiddels ook al is gepresenteerd aan het college van B&W en de politieke partijen in de gemeenteraad. De reacties hierop waren volgens de ondernemers kritisch, maar over het algemeen heel positief.

HAAST GEBODEN Of dit echter betekent dat men hiermee daadwerkelijk op korte termijn verder aan de slag wil gaan, is volgens Den Boer en De Wit op dit moment nog niet duidelijk. ,,Wij hopen daar uiteraard wel op, want wij zijn ervan overtuigd dat er bij het komen tot een duidelijke en integrale visie op hoe Scherpenzeel zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen eigenlijk best wel haast is geboden. Dan hebben we het niet alleen over uitbreiding van bedrijventerreinen, maar ook over woningbouw, sportvoorzieningen en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Al die aspecten komen in ons plan aan de orde en zijn voor een deel zelfs uitgewerkt in wat schetsvarianten hoe mogelijke ontwikkelingen eruit kunnen zien.''

INTEGRAAL PLAN Het idee voor dit integraal ruimtelijk plan is volgens Den Boer en De Wit vorig jaar ontstaan naar aanleiding van de enquête, waarin het gemeentebestuur de huisvestingsbehoefte van lokale ondernemers heeft gepeild. ,,Daar kwam uit dat Scherpenzeel er nog circa 7,5 hectare bedrijventerrein bij zou moeten hebben. Drie grote lokale ondernemingen, Berkhof, Van Heugten Transport en Modiform tekenden gezamenlijk in voor 4,5 tot 5 hectare bedrijventerrein. De overige bedrijven samen gaven een uitbreidingsbehoefte aan voor ongeveer een gelijk aantal meters. Rekening houdend met de mogelijkheden voor herinrichting van bestaande locaties die door verhuizing leeg achterblijven, kom je dan gemiddeld uit op een behoefte aan circa 7,5 ha nieuw bedrijventerrein. Omdat wij vonden dat er absoluut iets moest worden gedaan met de resultaten van deze enquête, heeft de ondernemersvereniging het initiatief genomen om alvast zelf te gaan kijken naar hoe zo'n uitbreiding ruimtelijk zou kunnen worden ingevuld. Eerst door simpelweg op de kaart van Scherpenzeel aan te geven waar mogelijkheden liggen. Vervolgens zijn we via Arnoud Leerling, destijds contactpersoon van de gemeente voor het bedrijfsleven, geïntroduceerd bij het bedrijf Gieling Consultancy (GC) in Ede. In samenwerking met GC is ons initiatief uiteindelijk uitgegroeid tot een goed onderbouwd masterplan voor de bebouwde kom van Scherpenzeel, waarin niet alleen is gekeken naar uitbreiding van bedrijventerreinen, maar ook naar verbetering van de totale inrichting van het dorp.''

Groei op het gebied van wonen, werken en recreëren is volgens Den Boer en De Wit het vertrekpunt geweest voor het plan.

VERHUISWENSEN ,,Daarin hebben we alle bekende knelpunten, zoals uitbreiding van de sportvoorzieningen, de toekomstbestendigheid van het zwembad en De Breehoek, de verhuiswensen van de gemeente, het optimaliseren van Plan Weijdelaer, de winkelvoorzieningen en het parkeren in het centrum en het aantrekkelijk maken van de entree van het dorp hebben meegenomen en nader uitgewerkt. Op basis van dit plan is het naar ons oordeel voor de gemeente mogelijk om met gesloten beurs een uitbreiding van het bedrijventerrein te realiseren op de gronden aan de overzijde van de Stationsweg tussen pakweg de rotonde en het huidige gemeentehuis, het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land her in te richten, een nieuw gemeentehuis te bouwen naast De Breehoek en het ongezellige parkeerplein voor het gebouw te verplaatsen, sportvoorzieningen met een uitbreidingsbehoefte, zoals bijvoorbeeld de hockeyvereniging te verhuizen naar een andere locatie, de inrichting van de voetbalvelden te verbeteren, het Plein 1940 een leukere verblijfsimpuls te geven, et cetera. De financiering van al deze plannen kan worden geleverd door beleggers die willen investeren in extra woningbouw, bijvoorbeeld in het gebied rond De Breehoek of in plan Zuid. Gieling Consultancy heeft ook al gesproken met een aantal beleggers die hier wel oren naar hebben.''

WERKGELEGENHEID ,,Uitbreiding van het bedrijventerrein betekent toename van werkgelegenheid, meer vraag naar woningen en noodzaak tot verbetering van de lokale (sport)voorzieningen'', vatten Den Boer en De Wit samen. ,,Het één kun je naar onze overtuiging niet los zien van het ander. Met ons plan bieden we de gemeente in feite een unieke kans om snel te komen tot een integrale visie op de ontwikkeling van de plaats Scherpenzeel in de komende jaren. Wij hopen echt dat men deze handschoen op gaat pakken en dat de discussie hierover niet gaat verzanden in allerlei politieke belangen. Een integrale visie omarmen, vraagt het lef en het vermogen om over je eigen schaduw heen te stappen, om gezamenlijk iets tot stand te gaan brengen. De voorzet daartoe ligt er en er is haast geboden. Niet in het minst vanwege het risico dat grote bedrijven gaan wegtrekken uit Scherpenzeel wanneer er binnen afzienbare tijd geen zicht komt op mogelijke oplossingen voor de gewenste uitbreiding. Hoewel het politieke draagvlak voor het uitbreiden en revitaliseren van de industrieterreinen er momenteel zeker lijkt te zijn, zit het overige deel van ons plan nog in de overlegfase. Het zou echter eeuwig zonde zijn om in die discussie niet meteen de ruimtelijke inrichting van het hele dorp mee te nemen. Zo'n kans komt namelijk niet snel weer.''