• Foto Rinus van Denderen

Toekomstscenario's van tafel

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 100.000 voor een verdiepingsonderzoek naar de uitkomsten van de toekomstvisie.

Wel werd er namens alle fracties een amendement ingediend en aangenomen om de, vooraf in het voorstel genoemde, mogelijke scenario's over de ambtelijke en bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel te schrappen. ,,We moeten dit proces open ingaan om te voorkomen dat er misschien naar een bepaalde uitkomst wordt toegeschreven'', verklaarde GBS-voorman Henk Brons.

GEMEENTELIJKE HERINDELING Het verdiepingsonderzoek, waarvoor ook de hulp van een extern bureau wordt ingeschakeld, moet gaan beschrijven wat er nodig is om de ambities van de inmiddels vastgestelde Toekomstvisie 2030 uit te voeren. Naast een uitvoeringsprogramma per beleidsthema gaat het ook vooral om goed in beeld te brengen wat er bij de gemeente (politiek, bestuur en ambtelijke organisatie) nodig is om dit te kunnen realiseren. Het onderzoek richt zich volgens het college in de eerste plaats op het (zoveel als mogelijk) zelfstandig uitvoeren van de gemeentelijke taken en ambities.

Daarnaast wil men ook de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen belichten van verschillende organisatievormen, zoals ambtelijke fusie, regiegemeente met centrumgemeenteconstructie en gemeentelijke herindeling.

OPEN BLIK Dit op voorhand al benoemen van mogelijke scenario's voor de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel ging de gemeenteraad te ver. Alle partijen deelden de vrees dat er hierdoor in het onderzoek misschien teveel gestuurd kan gaan worden op de uitkomst.

p 3

Het uitgangspunt moet volgens de politiek zijn om met een open blik te kijken naar wat er nodig is voor een sterke en goed functionerende gemeente Scherpenzeel. Hoe men dit dan vervolgens beoordeeld en welke consequenties hieruit mogelijk (moeten) voortvloeien zou van latere orde moeten zijn.

Wat het college betreft zal de gevraagde € 100.000 het maximale budget voor het volledige verdiepingsonderzoek zijn. Burgemeester Harry de Vries sloot ook niet uit dat er op het einde van de rit zelfs nog geld in de pot overblijft, want hij verwacht namelijk dat ook de provincie wel in de buidel wil gaan tasten voor een stevige uitwerking van de toekomstvisie. ,,Het gaat dan om een bijdrage voor de inhuur van het externe bureau. Dat zou naar mijn voorzichtige schatting wel eens neer kunnen komen op ongeveer de helft van het door ons gevraagde budget.''

Het plan is om het verdiepingsonderzoek nog voor het zomerreces af te ronden en in de gemeenteraad te bespreken.