Schot in bedrijventerrein

SCHERPENZEEL Volgens het college van B&W lijkt er bij Regio FoodValley bestuurlijk ruimte te zijn voor een gunstige beslissing op de wens van de gemeente Scherpenzeel voor uitbreiding van bedrijventerrein 't Zwarte Land.

Besluitvorming over opname van de uitbreiding in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) zou mogelijk al eind november kunnen plaatsvinden, waarna het verzoek om toestemming aan de provincie kan worden voorgelegd.

De uitbreiding van het bedrijventerrein met circa 7,5 hectare staat hoog op het verlanglijstje van de gemeenteraad. Modiform is de architect van het plan, omdat het bedrijf in Scherpenzeel wil uitbreiden en ook hun vestigingen in andere plaatsen hier wil samenbrengen. Het merendeel van de politiek is enthousiast over het plan.

De Scherpenzeelse plannen passen niet naadloos binnen het RPW, omdat dit ervan uitgaat dat initiatieven van een grotere omvang beter passen op grote regionale bedrijventerreinen, zo constateert het college in een memo aan de gemeenteraad. ,,De Scherpenzeelse plannen zijn echter geen nieuw initiatief, maar in hoge mate het gevolg van een lokale ontwikkeling en tevens gekoppeld aan de ruimtebehoefte van het lokaal MKB. Dat maakt deze situatie een uitzondering op andere ontwikkelingen in de regio. Bovendien is er geen ruimte op bestaande regionale bedrijventerreinen voor Modiform, wat kan resulteren in een vertrek van dit bedrijf en daarmee een banenverlies van 300+ voor Scherpenzeel en de regio.''

Volgens het college is er in de afgelopen periode ambtelijk en bestuurlijk veelvuldig overlegd met partijen in de regio FoodValley over deze specifieke situatie. ,,Dat heeft geresulteerd in de bereidheid bij de andere gemeenten om een maatwerkbesluit ten gunste van Scherpenzeel te overwegen. De plannen voor 't Zwarte Land zijn inmiddels ook gepresenteerd in het portefeuilehoudersoverleg van de regio, waarbij zowel het college was vertegenwoordigd als de directie en een adviseur van Modiform aanwezig waren. Hoewel een (bescheiden) toename van verkeersbewegingen door Woudenberg via de vrij volle N224 wel een punt van zorg was, lijkt er per saldo bestuurlijke ruimte te zijn voor deze uitbreiding. Ook het Algemeen Bestuur van de Regio FoodValley heeft inmiddels al aangegeven welwillend te staan tegenover een maatwerkoplossing. Ook is aangegeven dat herziening van het RPW op korte termijn noodzakelijk is. Het college hoopt op korte termijn toestemming voor de bestemmingsplanwijziging te krijgen.