• Er waren weinig vrolijke gezichten tijdens de raadsvergadering over de toekomst van Scherpenzeel.

    Margreet Hendriks

Scherpenzeel hangt herindeling met Barneveld boven het hoofd

SCHERPENZEEL Een mogelijke herindeling met buurgemeente Barneveld, al dan niet via een tussenstap als regiegemeente. Dat advies wijst bureau SDVL aan als meest logische koers voor de gemeente Scherpenzeel. Het advies zorgde ervoor dat er weinig vrolijke gezichten in de gemeenteraadsvergadering waren bij de bespreking, temeer daar het als basis moet dienen voor de besluitvorming over de bij Scherpenzeel best passende organisatievorm om de huidige en toekomstige opgaven en ambities te kunnen realiseren. 

Margreet Hendriks

Over de inhoud van het rapport was de spanning vooraf maximaal opgevoerd doordat de politiek met het college was overeengekomen deze pas tijdens de raadsvergadering van donderdag openbaar te willen maken. Het leidde tot de merkwaardige en ongebruikelijke situatie dat de flinke schare toehoorders een stevig en soms bijna emotioneel politiek debat aanschouwden waarbij elke context ontbrak en waardoor het dus buitengewoon lastig was om de inbreng van de verschillende politieke fracties in perspectief te plaatsen.

MEER DAN HONDERD VRAGEN Waar CU, CDA en PRO Scherpenzeel de conclusies in het rapport betitelden als een heldere, herkenbare en pijnlijke boodschap waarbij snelle actie niet kan uitblijven, maande de SGP tot rustig nadenken en vooral zelf in plaats van het adviesbureau de koers te bepalen. Gemeentebelangen Scherpenzeel ging nog een paar stappen verder de andere kant op met hun constatering dat het rapport aan alle kanten rammelde en teveel de nadruk legde op allerlei negatieve punten zonder ook de positieve kanten van Scherpenzeel goed te benoemen. ,,Wij hebben niet voor niets meer dan honderd technische vragen gesteld’’ benadrukte GBS-voorman Henk Brons die hiermee wilde aangeven dat de kwaliteit van het rapport ‘droevig’ was.

De toehoorders, die noch het rapport noch de door Brons aangehaalde vraag- en antwoordenlijst onder ogen hadden gehad, konden niet anders dan een beetje gissen naar de kritiek die kennelijk in het rapport wordt geuit op zowel de ambtelijke als bestuurlijke realisatiekracht van de gemeente Scherpenzeel.

AMBTELIJKE ORGANISATIE De soms venijnig scherp gevoerde politieke discussie over welke conclusies het gemeentebestuur uit dit rapport moet trekken, maakte donderdag al snel duidelijk dat het ‘H-woord’ (herindeling) als een donkere wolk boven Scherpenzeel hangt en de politiek behoorlijk verdeelt. Het enige punt waarover alle partijen het in principe eens zijn, is dat in elk geval de ambtelijke organisatie in de basis zo snel en zoveel mogelijk op orde moet worden gebracht. Of het daarbij gaat om de in het rapport geadviseerde uitbreiding van 14 fte of toch wat minder werd nog een beetje in het midden gelaten.

Dit hangt volgens SGP-er Maarten Zwankhuizen ook af van een eventueel besluit tot meer ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in de regio. De SGP is volgens Zwankhuizen nog niet zover dat men al meteen in de richting van herindeling wil gaan. ,,Laten we eerst ook de andere opties goed bekijken alvorens we tot onomkeerbare besluiten overgaan.’’ CU, CDA en PRO lieten weten, overigens net als het college, op voorhand nog geen van de in het rapport genoemde scenario’s zoals zelfstandigheid (volgens SVDL te duur en onvoldoende bestuurskracht), ambtelijke fusie (volgens SVDL geen optie vanwege het ontbreken van een kandidaat partner), regiegemeente (volgens SVDL alleen een oplossing als tussenstop op weg naar herindeling) en herindeling (volgens SVDL de beste oplossing) op voorhand willen afschrijven. Maar met de bevindingen van SVDL in het achterhoofd zullen de scenario’s wel dienen te worden gewogen op toekomstbestendigheid, impact op de samenleving, haalbaarheid en betaalbaarheid.

DOORMODDEREN Of zoals Marieke van de Beek (CU) het verwoorde: ,,We hebben niks aan blijven doormodderen of lapmiddelen.’’ Willem Schuur (PRO) hamerde vooral op de betaalbaarheid van de keuze die moet worden gemaakt. Voor CDA-voorman Peter Klaassen zou de nadruk ook moeten liggen op het versterken van de positie van Scherpenzeel in de regio.

Middels een amendement van GBS werd uiteindelijk besloten dat de raad in december 2019 tot een eerste (voorlopig) besluit over de toekomst van Scherpenzeel wil komen. Voor die tijd wil het gemeentebestuur ook nog een open gesprek aangaan met de gemeentelijke organisatie, de samenleving en een aantal gemeenten in de regio. Of de provincie zich nog nadrukkelijk gaat melden in dit proces en in hoeverre de in deze vergadering gebleken animositeit tussen de burgemeester en een aantal raadsleden hierop nog verder van invloed zal zijn, is nog niet duidelijk.