• Gemeente Scherpenzeel

Scherpenzeel gaat op nieuwe manier vergaderen

SCHERPENZEEL De gemeenteraad van Scherpenzeel start donderdag 21 januari met een nieuwe zeswekelijkse cyclus van besluitvorming. Het nieuwe vergadermodel bestaat uit een informatieronde, een opinieronde en de raadsvergadering. Deze nieuwe manier van vergaderen zorgt er volgens de gemeente voor dat inwoners al in een vroeg stadium kunnen meepraten. ,,En dit model zorgt voor aantrekkelijke raadsvergaderingen waarin het onderlinge debat centraal staat.''

INFORMATIERONDE In de informatieronde van de raad verzamelen de fracties alle informatie die ze nodig hebben om hun mening te vormen over een voorstel door te luisteren en informatieve vragen over het onderwerp te stellen. Van de raadsfracties worden nog geen politieke standpunten gevraagd. Inwoners kunnen tijdens deze bijeenkomst meepraten en vragen stellen. De invloed van een inwoner is in deze fase van het besluitvormingsproces het grootst, omdat er nog geen standpunten zijn ingenomen.

OPINIERONDE Om de besluitvorming in de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden, vindt de opinieronde plaats. Tijdens deze vergaderingen is er ruimte voor korte presentaties, kunnen politieke vragen worden gesteld aan het college en wisselen fracties hun meningen uit met elkaar. Inwoners kunnen komen luisteren of gebruik maken van het spreekrecht. De voorstellen waarover overeenstemming bestaat gaan als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. De overige stukken worden als debatstuk op de agenda van de raad geplaatst.

RAADSVERGADERING De voorstellen waar tijdens de opinieronde nog geen overeenstemming over is, worden in de daaropvolgende raadsvergadering behandeld. De politieke partijen debatteren dan nog (verder) over deze voorstellen om tot een besluit te komen.

Op 21 januari vindt de eerste informatieronde plaats in kulturhus De Breehoek. De onderwerpen zijn: de centrumvisie (onder meer verkeersdrukte Dorpsstraat, leegstand en parkeerproblematiek), het economische beleid (onder meer bedrijvigheid, werkgelegenheid en ondernemersklimaat) en het evenementenbeleid. Denk hierbij aan het meepraten over het reguleren, faciliteren en stimuleren van evenementen. De informatieavond begint om 20.00 uur.