Scherpenzeel en woningcorporaties tekenen akkoord

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel en de drie woningcorporaties Woonstede, Patrimonium en Vallei Wonen hebben donderdag hun handtekening gezet onder nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening tonen alle partijen hun bereidheid om de gemaakte afspraken over volkshuisvesting na te komen.

De afspraken hebben betrekking op het verhuren en verkopen van woningen, nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid in buurten en wijken, het betrekken van inwoners bij beheer en beleid, wonen en zorg en samenwerking. Met betrekking tot woningbouw zijn concrete afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen en de periode waarin de woningen moeten worden gerealiseerd. Een ander voorbeeld van een prestatieafspraak op het vlak van Wonen en Zorg is dat de woningbouwcorporaties en de gemeente samenwerking zoeken op het gebied van individuele woningaanpassingen.

HUURDERSPLATFORM Op het gebied van huisvesting is opgenomen dat er volgend jaar een huurdersplatform moet komen voor de huurders van sociale woningbouw in Scherpenzeel. Mensen die interesse hebben om plaats te nemen in het huurdersplatform kunnen zich aanmelden bij Woonstede.

De gemeente en woningcorporaties conformeren zich aan de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De gemeente gaat in samenwerking met de corporaties een urgentieregeling opstellen. Conform de huisvestingsverordening krijgen urgentiehouders binnen een half jaar een woning aangeboden door de woningbouwcorporatie.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020.