• De Scherpenzeelse Kadernota toont geen slechte cijfers, toch is er bezorgdheid.

    BDUmedia

'Scherp blijven op financiën'

SCHERPENZEEL Een kleine € 8000 in de min bij de eerste tussentijdse financiële rapportage over 2019, zwarte cijfers voor het meerjarenperspectief tot en met 2023 in de nieuwe Kadernota en nog een paar lekkere douceurtjes in de zojuist verschenen meicirculaire van het Rijk.

Geen slechte cijfers, maar van echte blijheid is bij de meeste politieke partijen geen sprake. In de Opinieronde werd dan ook vooral gehamerd op voorzichtigheid en gewezen op de komst van slechtere tijden.

TEGENVALLER Een indicatie van die slechte tijden had men al opgemerkt bij de eerste financiële rapportage, in de vorm van een tegenvaller van € 217.000, zijnde extra (inhuur)kosten voor het oplossen van knelpunten in de organisatie. ,,Dit zijn nog incidentele kosten, maar het op orde brengen van het ambtelijk apparaat gaat straks nog een groter en ook structurele kostenpost worden'', waarschuwden ondermeer ChristenUnie en PRO Scherpenzeel.

HOGE UITGAVEN Beide partijen hadden, evenals de SGP, ook zorg over de toenemende tekorten bij de uitgaven in het sociaal domein. Deze kunnen vooralsnog nog steeds worden gedekt uit de reserve sociaal domein waarover deze gemeente beschikt, maar ook die kan een keer uitputten zo werd gewaarschuwd. Wethouder Henny van Dijk wees erop dat hiervoor, blijkens de mei-circulaire, in de komende jaren extra geld komt van het Rijk, waardoor de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein voorlopig redelijk glad tegen elkaar weg lijken te lopen.

SGP-voorman Maarten Zwankhuizen drong er niettemin op aan om in de nabije toekomst een keer goed met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop deze uitgaven in de toekomst ook zonder extraatjes van het Rijk voor de gemeente betaalbaar kunnen worden gehouden. ,,We zien om ons heen dat veel gemeenten in de problemen zitten door de hoge uitgaven in het sociaal domein en moeten bezuinigen. Het is beter om met elkaar te spreken over de manier waarop we eventuele problemen in de toekomst willen oplossen zolang de zon nog schijnt, dan plotseling voor voldongen feiten te worden gesteld.''

SLUITEND MAKEN Volgens Chris van den Berg (CDA) moest het zonnetje van de SGP ook weer niet overdreven worden. ,,Deze kadernota geeft goed inzicht in de plannen van het college en de financiële consequenties daarvan in de komende jaren. Er staat een plus onder de streep, maar wel dankzij het feit dat er onttrekkingen plaatsvinden aan de algemene reserve. Zonder dat is er in feite sprake van een verlies van ruim € 140.000. Ik wil het college dan ook vragen om er alles aan te om de begroting sluitend te maken zonder onttrekking aan de algemene reserve.''

PLUIM GBS-voorman Henk Brons vond dat de verschillende partijen wel erg somber deden over de financiële stand van zaken. ,,Ik vind dat we hierover best wat positiever mogen denken. Kijk om je heen en je ziet gemeenten kampen met veel grotere problemen. Dit college verdient een pluim voor het presenteren van een kadernota waarin heel veel ambities uit het coalitieakkoord zijn verwerkt en die sluitend is tot en met 2023. Daar mogen we best heel blij mee zijn'', aldus Brons, die het geen probleem vond dat incidentele uitgaven uit de algemene reserve werden betaald.

Daar bleek Van den Berg anders over denken. ,,Als je dat blijft doen, ben je op een moment ook een keer door je algemene reserve heen.'' Hoewel dat werd door Brons werd beaamd, leek de GBS-voorman zich met een krappe zeven miljoen euro in die pot nog niet direct ernstig zorgen te maken. ,,Maar we moeten wel scherp blijven'', was de boodschap van de politiek.

vervolg van voorpagina

Zo prijkt de gemeente Barneveld in de landelijke top 20 van gemeenten waarin overlast wordt gemeld. Maar ook in plaatsen als Leusden en Ede is de overlast groot zo blijkt uit gegevens van de speciale website jeukrups.nl.

Wethouder Ad van Es meldde dat de gemeente druk bezig is met de bestrijding van de eikenprocessierups en hiervoor inmiddels zelfs nog een tweede bedrijf heeft ingeschakeld. Dat laatste was volgens Van Es nog een hele toer geweest omdat het probleem zich in heel Nederland voordoet en de bestrijdingsbedrijven het werk niet aankunnen. ,,Maar het is ons gelukt en we hopen daardoor de overlast snel te kunnen aanpakken. Wanneer ook het tweede bedrijf gaat starten en lang welke route weet ik niet, maar ik hoop dat het probleem binnen de bebouwde kom gauw wordt aangepakt.''

Hoe serieus het probleem van de eikenprocessierups is bleek ook uit het feit dat het college in de nieuwe Kadernota een mogelijke vaste aanbesteding voor de bestrijding heeft opgenomen op de termijnagenda. ,,Nu worden de bestrijdingskosten nog incidenteel gedekt, maar dat zou best wel eens structureel kunnen worden'' lichtte de wethouder toe. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups en de bestrijding daarvan.