• Scherpenzeel vanuit de lucht gezien.

    HeliFlight.nl

Raad maakt zich op voor vervolg Toekomstvisie

SCHERPENZEEL In de vergadering van donderdag 27 juni gaat de gemeenteraad verder praten over wat voor vervolg er moet komen op de eerder vastgestelde Toekomsvisie 2030 voor de gemeente Scherpenzeel. Men doet dit naar aanleiding van het verdiepingsonderzoek dat is uitgevoerd door bureau Seinstraenvanderlaar. Het rapport van dit bureau wordt, op verzoek van de politieke fracties, overigens pas op de dag van de raadsvergadering vrijgegeven.

Hoewel de volledige context ontbreekt is er uit het inmiddels wel gepubliceerde raadsvoorstel hieromtrent van het college het nodige af te leiden. Daarin wordt gerept over de noodzaak tot versterking van de ambtelijke en bestuurlijke realisatiekracht van de gemeente. Het college wil hiermee direct aan de slag gaan door in elk geval de ambtelijke capaciteit in de basis op orde te brengen. In het vervolgproces moet worden bepaald hoe een duurzame ambtelijke organisatie in structurele zin te realiseren is.

In dat proces stelt het college een nadere verkenning voor met betrekking tot verdere (bestuurlijke) samenwerking met gemeenten in de regio. In hoeverre hierbij wordt ingezet op een mogelijke bestuurlijke herindeling met een andere gemeente is uit het collegevoorstel niet klip en klaar op te maken. Dit zal waarschijnlijk ook het gevoelige punt zijn waarover de politiek zich nog intern aan het beraden is. Daarnaast is ook niet uitgesloten dat de provincie hierover nog een standpunt wil of gaat innemen.

Het college stelt al wel vast dat er, voordat een definitieve beslissing over de toekomst van Scherpenzeel wordt genomen, opnieuw een dialoog met de samenleving moet worden gestart.

Voorgesteld wordt om in het najaar met de inwoners in gesprek te gaan om hun verwachtingen ten aanzien van de impact op de samenleving en wensen ten aanzien van toekomstige bestuurlijke inbedding te horen, zodat deze kunnen worden meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Deze wil men trouwens al in november 2019 wil laten plaatsvinden, omdat er en tijde van de begrotingsbehandeling zich moet zijn op het vervolgperspectief.

Welke gevolgtrekkingen de politieke fracties maken uit het rapport van Seinstraenvanderlaar zal donderdagavond duidelijk worden.