Raad beknibbelt op Glashorst

SCHERPENZEEL De Scherpenzeelse gemeenteraad heeft donderdag het mes gezet in het collegevoorstel om voor een bedrag van ruim 300.000 euro mee te delen in het tekort op de bouwkosten van de nieuwe Glashorstschool.

Collegepartijen CDA en SGP gingen mee met een amendement van de fractie van Gemeentebelangen om het extra krediet terug te brengen naar 180.000 euro en daarnaast de school desgewenst een lening te verstrekken van 100.000 euro voor investeringen in duurzame energiemaatregelen zoals zonnepanelen en ledverlichting. Viermaster-directeur Henk Jonker liet niettemin na afloop weten toch nog wel een klein beetje blij te zijn.  

De wijzigingen op het collegevoorstel kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Meerdere partijen hadden in de Opinieronde al te kennen gegeven moeite te hebben met de deal om de helft van het door de school becijferde tekort van 627.000 euro, op het reeds door de gemeente beschikbaar gestelde bouwkrediet van 2 miljoen euro, voor rekening van de gemeente te nemen.

BOUWKOSTEN Ook de veranderde omstandigheden die het tekort op de bouwkosten zouden veroorzaken waren volgens GBS-fractievoorzitter Brons niet duidelijk.

Hij stelde voor om een extra bedrag van 180.000 beschikbaar te stellen, te verklaren als 25.0000 euro voor het geschikt maken van een speellokaal voor groep 3 en 4, 25.000 euro voor verhoging van de norm 'frisse scholen' naar klasse B, 50.000 euro voor extra isolatie-eisen en 80.000 euro voor de verhoging van de bouwkosten  bestuur van de school. Het totaalbedrag kwam volgens Brons ook mooi overeen met de ruim 180.000 euro die het schoolbestuur van VPCO de Viermaster vorig jaar heeft bespaard op de door de gemeente vastgestelde normvergoeding voor de bouw van CBS Korenmaat. Door het beschikbaar stellen van dit bedrag voor de nieuwe Glashorst zou de gemeente volgens Brons recht doen aan de situatie, zonder dat de gezamenlijke bedragen aan bouwbudget hoger uitvallen dan de gezamenlijke normvergoeding.

Voor investeringen in duurzame energiemaatregelen, waarmee voordelen behaald kunnen worden op de exploitatie, zoals zonnepanelen en LED-verlichting stelde Brons voor om een renteloze lening beschikbaar te stellen van 100.000 euro met een looptijd van 15 jaar. De GBS-voorman wees op de mogelijke precedentwerking die kon uitgaan van het opnemen van zonnepanelen en LED-verlichting in de algemene kosten van het krediet. ,,Andere scholen willen dat misschien ook wel en moet de gemeente daar dan ook in voorzien?'', vroeg hij zich af. De door hem voorgestelde oplossing had volgens Brons als voordeel dat de gemeente andere scholen desgevraagd ook ter wille zou kunnen zijn met een renteloze lening van maximaal 100.000 euro voor zulke investeringen. Dit laatste wilde hij ook laten vastleggen middels een motie.

AMENDEMENT Collegepartijen CDA en VVD konden zich wel vinden in het amendement van de oppositiepartij, wat dan ook in meerderheid werd aangenomen. De fracties van de ChristenUnie en PRO Scherpenzeel stemden tegen het amendement omdat zij van mening waren dat energiemaatregelen als zonnepanelen en LED-verlichting gewoon behoren tot de algemene kosten van duurzaam bouwen.

Viermaster-directeur Henk Jonker liet in een reactie weten toch wel een beetje tevreden te zijn met de uitkomst. ,,Het is niet waarop wij hadden gehoopt, namelijk dat het tekort zou zijn gezien als een gezamenlijke verantwoordelijk van de school en de gemeente, maar het is fijn dat de gemeente toch voor een stukje mee wil delen in de kosten van het tekort. We gaan in elk geval de uitdaging aan en ons uiterste best doen om op de Glashorst een prachtige school neer te zetten.''

De Viermaster-directeur achtte overigens de kans klein dat het bestuur voor de bouw van de Glashorst gebruik gaat maken van de mogelijkheid van een lening voor zonnepanelen en LED-verlichting. ,,Dergelijke energiebesparende maatregelen kunnen wij bekostigen uit de 'Lumpsum-gelden' voor de school. Die pot kunnen wij niet aanspreken of gebruiken voor de bouwkosten van het pandmaar wel voor zaken als investeren in zonnepanelen of LED-verlichting. We gaan even kijken, maar ik denk niet dat wij die lening nodig hebben.''