• De provincie Gelderland uit in de notitie Sterk Bestuur zorgen over de kwetsbaarheid Scherpenzeel.

    HeliFlight.nl

Provincie Gelderland: Scherpenzeel is 'kwetsbaar'

SCHERPENZEEL De provincie Gelderland houdt zich actief bezig met het versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur van de Gelderse gemeenten. Bij de gemeente Scherpenzeel worden in de notitie Sterk Bestuur zorgen geuit over de kwetsbaarheid. Geoordeeld wordt dat deze gemeente de bestuurskracht duurzaam moet gaan versterken.

,,Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben recht op een betrouwbare en daadkrachtige overheid, die haar wettelijke taken goed uitvoert en goed inspeelt op grote maatschappelijke vragenstukken'', zo is te lezen in een Statennotitie, die het college van Gedeputeerde Staten onlangs heeft aangeboden aan de leden van Provinciale Staten. ,,Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen lijken urgenter en complexer dan ooit. Deze ontwikkelingen vragen om een daadkrachtig antwoord. Dit vereist een sterke overheid die de opgaven voorop zet, kan inspelen op actuele ontwikkelingen en de schakelkracht heeft om zich op meerdere schalen te bewegen.''

STERK BESTUUR De provincie wil samen met gemeenten en regio's werken aan een sterk bestuur in Gelderland, dat zijn wettelijke taken goed uitvoert, goed samenwerkt, de maatschappelijke opgaven voorop zet, financieel gezond is en inspeelt op actuele ontwikkelingen. Hoewel het uitgangspunt is dat gemeenten primair zelf verantwoordelijk zijn voor het versterken van hun eigen bestuurskracht, sluit de provincie niet uit dat men in bepaalde situaties een meer nadrukkelijke rol zal gaan spelen. ,,Als we zien dat een geschikte aanpak vanuit gemeenten uitblijft, zullen we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur de regie pakken.''

SLAGKRACHT In de Statennotitie wordt vastgesteld dat een groot aantal gemeenten en regio's in Gelderland inmiddels al actief bezig is geweest met het versterken van de bestuurskracht. Zo lijkt de provincie tevreden over de bestuurs- en samenwerkingskracht in de Regio FoodValley, waarin de slagkracht van de meeste gemeenten door de provincie als voldoende wordt betiteld. Zeker bij de gemeenten Ede en Barneveld ziet men actiebereidheid en bestuurskracht. Ook Nijkerk acteert volgens de provincie op de opgaven. Scherpenzeel lijkt daarentegen het zorgenkindje van de Gelderse gemeenten in de regio. In deze plaats ziet men kwetsbaarheden en werk aan de winkel om de bestuurskracht van deze gemeente duurzaam te gaan versterken.

WAARBORGEN Het ziet er daarom naar uit dat het nieuwe college op het gebied van het versterken van de bestuurskracht en, in het verlengde daarvan, het waarborgen van de blijvende zelfstandigheid van de plaats, een flinke klus te wachten staat.

De provincie heeft al aangegeven snel in gesprek te zullen gaan met gemeenten waar men knelpunten constateert. De Staten zullen worden geïnformeerd over het verloop en de uitkomsten. Daarbij wordt ook aangekondigd dat de provincie met de Staten in overleg zal treden als ze het nodig vindt om vervolgstappen te zetten.