• Lex van Lieshout

Scherpenzeelse politiek botst over begroting

SCHERPENZEEL De behandeling van de begroting 2020-2023 is in de Opinieronde uitgelopen op een flinke clash tussen de fracties van GBS en SGP enerzijds en CDA, CU en PRO Scherpenzeel anderzijds. De laatstgenoemden vonden dat de sluitende meerjarenbegroting een verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid. Of zoals SGP-er Maarten Zwankhuizen constateerde: ,,Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig.’’

Van enige eensgezindheid over de houdbaarheid van de positieve saldi in de komende vier jaar was binnen de coalitie van GBS, CU en PRO inderdaad bepaald geen sprake. Zowel Marieke van de Beek (CU) als Willem Schuur (PRO) betoogden dat er sprake is van een vertekend beeld omdat de aanzienlijke kostenpost die erin is opgenomen voor versterking van de ambtelijke organisatie de eerste twee jaar gedekt wordt door geld te halen uit de algemene reserve en de daaropvolgende twee jaar als pro memorie post helemaal niet is meegenomen in de uitgaven. De becijferde overschotten op de komende jaarrekening van rond de één tot anderhalve ton waren vervolgens Marieke van de Beek bovendien nauwelijks noemenswaardig. ,,Er is geen ruimte voor tegenvallers, nieuw beleid of situaties die zich wijzigen. Hoe serieus moeten we deze begroting nemen?’’ Willem Schuur zei te voorzien dat Scherpenzeel met dit beleid binnen een aantal jaren een artikel 12 (armlastige gemeente onder toezicht van de rijksoverheid, red.) dreigt te gaan worden. Hij vond dat de extra uitgaven voor versterking van de ambtelijke organisatie als structurele post in de begroting opgenomen moet worden zodat zichtbaar wordt dat Scherpenzeel in feite acute financiële problemen heeft.

De twee coalitiepartijen zaten hiermee op één lijn met CDA-er Chris van den Berg, die de cijfertjes in de begroting naar eigen zeggen grondig had geanalyseerd en tot de slotsom was gekomen dat de gemeente in plaats van overschotten feitelijk anderhalf miljoen per jaar tekort komt. ,,Waar gaat het college dit vandaan halen? Als men dit structureel wil gaan dekken met bijvoorbeeld een OZB-verhoging dan komt dit neer op een bedrag van € 375,- per woning per jaar. Als we blijven doorgaan met het dekken van tekorten uit de algemene reserve zijn we namelijk over ruim drie jaar blut.’’

GBS-voorman Henk Brons ergerde zich duidelijk groen en geel aan de partijen die naar zijn mening ver voor de troepen uitliepen om Scherpenzeel al failliet te verklaren en doembeelden schetsten over bijvoorbeeld OZB-verhogingen waarmee inwoners angst wordt aangejaagd. Brons wees erop dat de discussie over de toekomstvisie en daaraan gekoppeld de (omvang van de) ambtelijke organisatie nog volop gaande is, maar een aantal partijen kennelijk al menen te weten wat daaruit komt. De kritiek op de begroting schoot de GBS-voorman ook in het verkeerde keelgat omdat de raad eerder, bij de vaststelling van de Kadernota, unaniem akkoord was gegaan met het in de begroting opgenomen ingroei-model voor de extra kosten van uitbreiding van de ambtelijke organisatie.

Ook SGP-fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen toonde zich verbaasd over de harde kritiek van CDA, CU en PRO op de begroting. ,,Ten opzichte van de Kadernota is er in feite niets veranderd. Daarbij is in afwachting van een op te starten onderzoek besloten tot tijdelijke maatregelen die tijdelijk in de begroting zouden worden opgenomen. Ik zie een enorme discrepantie tussen de standpunten voor de zomer en na de zomer. Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig.’’

In de soms fel gevoerde discussie betoogden CDA, CU en PRO ook al bij de Kadernota hun kritische kanttekeningen ter tafel te hebben gebracht en ook nu weer een signaal te willen afgeven. GBS oordeelde dat deze partijen met een negatieve benadering alleen de problemen benoemen. ,,Het voortouw nemen, de schouders eronder zetten en oplossingen zoeken is ook een verantwoordelijkheid van de raad’’, aldus Henk Brons. Maarten Zwankhuizen zei na al die stevige kritiek benieuwd te zijn naar de doorwrochte amendementen van die partijen bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober.