• Margreet Hendriks

Scherpenzeel: zelfstandig of fuseren?

SCHERPENZEEL Blijft Scherpenzeel een zelfstandige gemeente of wordt het een fusie met buurgemeente Barneveld?

Die vraag wordt donderdagavond in De Breehoek voorgelegd aan de inwoners van Scherpenzeel. Alle huishoudens hebben inmiddels een uitnodiging in de bus gekregen voor deze bijeenkomst die medebepalend zal zijn voor de toekomst van het dorp.

BETAALBAAR In de afgelopen tijd hebben meerdere politieke fracties hun eerste reacties op het voor iedereen op de gemeentelijke website gepubliceerde onderzoek naar beide toekomstvarianten al via persberichten gedeeld. Zo liet de grootste coalitiepartij GBS weten blij te zijn met het eindrapport Toekomstvisie als basis voor het maken van een goede afweging voor zelfstandigheid of herindeling. ,,Een toekomstbestendig Scherpenzeel gaat geld kosten, zeker omdat er stevig geïnvesteerd moet worden in de ambtelijke organisatie’’, concludeert GBS. ,,Maar het blijft betaalbaar, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Er is uitgegaan van een optimale situatie, met een behoorlijk veilige marge.’’ GBS spreekt zelf de voorkeur uit voor een zelfstandig Scherpenzeel en meent dat het rapport aangeeft dat dit heel goed kan. ,,Onze voorzieningen en zorg zijn van een veel hoger niveau dan in Barneveld. Bij herindeling zullen we daar uiteindelijk op moeten inleveren, omdat de overige inwoners van de gemeente Barneveld daar niet gaan meebetalen. We kunnen zelf de regie houden over onze uitstekende zorg en onze prachtige voorzieningen voor sport, recreatie en leefomgeving. Dat is heel goed haalbaar.’’

SNIJDEN Bij die haalbaarheid zetten coalitiegenoten CU en PRO, net als oppositiepartij CDA, echter flink wat vraagtekens. ,,Om de noodzakelijke investeringen in het ambtelijk apparaat te kunnen betalen moet de OZB in Scherpenzeel met 160 euro per adres omhoog. Maar dat is nog niet alles. Ook de grondopbrengsten en reserves zullen worden gebruikt om de ambtelijke organisatie te betalen. En dat terwijl we daar andere dingen mee wilden doen, zoals het verduurzamen van bestaande woonwijken en betaalbaar bouwen voor starters. Tenslotte is de kans groot dat de verhoging van de OZB niet voldoende en realistisch is en dus moeten snijden in onze voorzieningen, zoals zwembad, Breehoek en sportpark om alles te kunnen betalen’’, oordelen de drie partijen in een gezamenlijk persbericht. ,,Bij de optie herindeling blijven de lasten voor de Scherpenzelers gelijk. Dat we geen autonomie meer hebben over ons dorp hoeft niet te betekenen dat we onze voorzieningen kwijtraken. In de dorpen die al bij Barneveld horen zijn tenslotte ook zulke voorzieningen. Wel hebben we geen directe regie meer over de keuzes die in de toekomst moeten worden gemaakt. Maar ongetwijfeld zullen ook in de nieuwe ‘Barneveldse’ gemeenteraad mensen uit Scherpenzeel komen om ons te vertegenwoordigen.’’

INVESTEREN De SGP zegt in een reactie te pleiten voor zelfstandigheid van Scherpenzeel, totdat het tegendeel bewezen wordt. ,,We zeggen overigens niet dat dit de makkelijkste weg is. Maar laten we elkaar geen zand in de ogen strooien door te denken dat het allemaal automatisch beter (en goedkoper) wordt als we met Barneveld samengevoegd worden. Er moet inderdaad flink worden geïnvesteerd in Scherpenzeel. Tegelijkertijd kan dit door relatief beperkte lastenstijging van ruwweg tussen 80 en 160 euro per huishouden per jaar. Hierin hebben we onszelf niet rijk gerekend. De lasten kunnen dus lager uitvallen. Niemand kan met zekerheid zeggen of de lasten gelijk blijven als we worden samengevoegd met Barneveld. Ook niet of we ons voorzieningenniveau en korte lijnen, zoals we in Scherpenzeel gewend zijn, zullen behouden. Een op voorhand ongeremde euforie voor samenvoeging met Barneveld is niet op zijn plaats’’, vindt de SGP die erop wijst dat er ook nog een onafhankelijk advies gaat komen van de door de raad aangestelde adviseur. ,,Het trieste is dat het geloof in Scherpenzeel bij een deel van de gemeenteraad verdwenen lijkt. Dat is altijd nadelig, welke kant je ook opgaat. Als je dat maar lang genoeg tegen elkaar zegt, houdt het vanzelf op met Scherpenzeel, zo lijkt het. En dat is niet goed’’, meent de SGP.

Waar alle partijen het overigens wel roerend over eens zijn is de oproep aan de samenleving om vooral haar mening kenbaar te maken over deze belangrijke keus voor de toekomst van Scherpenzeel. Dat kan bij de inwonersavond op 21 november in De Breehoek of via een e-mail naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl