• De Scherpenzeelse gemeenteraad vergadert maandagavond - voor de gelegenheid duidelijk zichtbaar op het podium - over de toekomst van het dorp.

    Margreet Hendriks

Scherpenzeel houdt vizier op zelfstandigheid (update)

SCHERPENZEEL Een meerderheid van GBS en SGP heeft maandagavond gekozen voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Scherpenzeel. Een koers die gaat worden bepaald door een nieuw college, want het oude college viel, nog voordat de discussie over de toekomstvisie aan de orde zou komen, uiteen met het terugtrekken van hun wethouders door de fracties van CU en PRO Scherpenzeel. Na het besluit over de toekomstvisie maakte GBS bekend reeds overeenstemming te hebben met de SGP over de vorming van een nieuw college.

Margreet Hendriks

De besluitvorming over de toekomstvisie trok maandagavond zo'n 400 belangstellenden naar De Breehoek. Ondanks het opstappen van zowel wethouder Tonnis van Dijk (CU) en Ad van Es (PRO Scherpenzeel) leek de hoop op een 'waardige vergadering', die burgemeester Harry de Vries aan het begin van de vergadering uitsprak, lange tijd stand te houden. De verschillende partijen lichtten hun standpunten inzake de toekomstvisie toe, waarbij GBS en SGP duidelijk kozen voor de koers zelfstandigheid. CU en PRO Scherpenzeel zien een fusie met buurgemeente Barneveld als de beste optie om de belangen van de inwoners van Scherpenzeel te dienen. Ook het CDA denkt dat Scherpenzeel het meest is gebaat bij een gemeentelijke herindeling met Barneveld, maar zag ook wel iets in het advies van de externe raadsadviseur, Rien Bogerd, om nog wat extra tijd te nemen om zowel de onderbouwing van het initiatiefvoorstel van GBS als de eventuele gevolgen van een fusie met Barneveld nader onder de loep te nemen. Een daartoe strekkend amendement werd echter niet ondersteund door de fracties van GBS en SGP die beiden van mening waren dat verder uitstel van de beslissing niet goed zou zijn voor Scherpenzeel omdat zowel de inwoners als de ambtelijke organisatie behoefte hebben aan en recht hebben op duidelijkheid.

Dat het initiatiefvoorstel van GBS uiteindelijk werd aangenomen met een meerderheid van stemmen (acht tegen vijf) was na de discussie voor niemand een verrassing. De mededeling van GBS-voorman Henk Brons daarna, dat hij de zelfstandige koers verder wilde gaan uitzetten in een coalitie met de SGP, bleek dat wel te zijn. Met name CU en PRO Scherpenzeel toonden zich onaangenaam verrast door deze kennelijk niet voorziene wending en de sfeer in de vergadering werd grimmiger. Met name het feit dat de nieuwe coalitie nog in dezelfde vergadering twee nieuwe parttime wethouders (SGP-raadsleden Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren elk voor 50%) wilde benoemen stuitte op grote weerstand bij CU en PRO Scherpenzeel. CU-raadslid Aart van de Peut wees erop dat zowel de landelijke als provinciale richtlijnen aangeven dat nieuwe wethouders getoetst moeten worden op integriteit. Hoewel Van de Peut benadrukte in het geval van de beide voorgestelde SGP-ers geen problemen te verwachten, vond hij dat deze zorgvuldigheid in acht genomen diende te worden. SGP-fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen benadrukte dat bijzondere tijden bijzondere maatregelen vereisen en pleitte voor een directe benoeming van beide nieuwe wethouders. GBS-voorman Henk Brons was dezelfde mening toegedaan. Burgemeester De Vries wees erop dat een integriteitonderzoek voor wethouders weliswaar (nog) niet wettelijk is vereist, maar gezien het standpunt van de landelijke en provinciale overheid eigenlijk wel zou moeten gebeuren voordat tot benoeming en beëdiging wordt overgegaan. Na een forse schorsing lieten zowel GBS als SGP weten hiermee akkoord te willen gaan. GBS stelde wel als voorwaarde dat de installatie van de nieuwe wethouders uiterlijk in een raadsvergadering op woensdag 11 december zal plaatsvinden. Een toezegging die burgemeester Harry de Vries niet keihard wenste te doen omdat hij niet vooraf kan toezeggen of het bureau dat dit onderzoek moet gaan doen de uitkomsten op tijd kan leveren. Wel zegde hij toe hiervoor zijn best te zullen doen. In de raadszaal was veel verwarring over de halsstarrigheid waarmee met name GBS vast wilde houden aan de datum van 11 december. Vanwege het ontbreken van duidelijkheid hierover bij de twee nieuwe coalitiepartijen verhelderde de burgemeester de situatie met de mededeling dat GBS en SGP het nieuwe college graag in functie zouden willen zien voordat men op donderdag 12 december op bezoek gaat bij de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland om hem verslag te doen van de keuze van Scherpenzeel. Als deze actie bedoeld is om bestuurskracht aan te tonen is dat volgens Willem Schuur (PRO) vergeefse moeite; getuige het verloop van deze vergadering schat Schuur dat namelijk in op nul punten.