Meerderheid raad stemt in met kadernota Duurzaamheid

SCHERPENZEEL Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de al veel besproken kadernota Duurzaamheid van het college. De fracties van PRO en CU onthielden hun goedkeuring aan het document, omdat het te breed en te weinig concreet zou zijn en amper kaders zou bevatten.

Margreet Hendriks

De raad stemde wel unaniem in met een motie van het CDA, waarin het college ertoe werd opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een concreet uitvoeringsprogramma te komen en de raad van de voortgang daarvan op de hoogte te houden.

VERTRAGING CDA-voorman Peter Klaassen benadrukte dat zijn fractie de kadernota Duurzaamheid, ten opzichte van de vorig jaar naar het college teruggestuurde versie, weliswaar iets verbeterd vond, maar nog steeds niet voldoende. Zijn fractie vreesde echter de vertraging die zou ontstaan als ze de nota opnieuw zou terugsturen. Vandaar dat ze had gekozen voor het indienen van een motie om het college te manen snel te komen met concrete plannen en meetbare doelen op met name het gebied van warmtevisie, energie en circulaire economie. Willem Schuur (PRO) was medeondertekenaar van de motie, maar wilde in tegenstelling tot zijn CDA-collega geen goedkeuring verlenen aan de nota. ,,Deze had kaders, speerpunten en visie ten aanzien van duurzaamheid moeten bevatten; plannen om invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie (RES)’’, aldus Schuur die tegen de nota stemde, maar de motie steunde ,,als meest haalbaar scenario’’.

Marieke van de Beek lichtte kort toe waarom haar fractie tegen de nota zou stemmen. ,,Te breed, te vrijblijvend en geen heldere kaders en te bereiken doelen voor Scherpenzeel. Een gemiste kans’’, aldus Van de Beek.

GBS-voorman Henk Brons vond het begrijpelijk dat het college de nota op deze manier aanvliegt, omdat duurzaamheid nu eenmaal een breed begrip is. Brons zei wel te hopen dat het college zich nu snel gaat focussen op het uitvoeringsprogramma. Hij kon om die reden ook instemmen met de motie.

OVERMOED SGP-fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen bekende duurzaamheid in het algemeen al een moeilijk dossier te vinden. ,,Een dossier dat wordt gekenschetst door onwetendheid, overmoed en onwil’’, citeerde de SGP'er de kop van een artikel in NRC. ,,Als de grootste bijdrage aan duurzame energie de overstap op gas is van de Amerikaanse economie, dan pakken we het hier niet altijd even slim aan’’, vond Zwankhuizen die dan ook zijn zorgen uitte over ´onrealistische doelstellingen en onjuiste informatie´ die het maatschappelijk debat bepalen. ,,Maar zonder al te grote illusies te hebben, zullen we proberen ons steentje bij te dragen aan de opgaven die er liggen’’, liet de SGP´er weten.

DEBAT De raad hoeft overigens niet al te lang te wachten met een eerste debat over concrete maatregelen in het kader van duurzaamheid.

Op donderdag 20 februari staat niet alleen een regionale conferentie over de RES op het programma, maar ook een informatieavond in De Breehoek om de mogelijkheden te onderzoeken voor onder andere de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Deze bijeenkomst, waarvoor inwoners en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te praten, begint om 20.00 uur.