• Waar gaat het met de herindeling heen?

    Margreet Hendriks

'Maximaal haalbare is bereikt'

College kan plannen voor zelfstandigheid gaan uitwerken

Margeet Hendriks

SCHERPENZEEL Het leek erom te spannen, maar Scherpenzeel mag in de komende maanden verder gaan met de onderbouwing van de plannen voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente.

Wethouder Izaäk van Ekeren zegt tevreden te zijn. ,,Gegeven de omstandigheden hebben we bij de provincie op dit moment het maximaal haalbare weten te bereiken met betrekking tot de toekomst van de gemeente. We kunnen aan de slag.’’

BEST BELADEN Het gesprek met Gedeputeerde Staten (GS) was donderdagavond ´best beladen´, want de provincie leek eerder aan te koersen op het direct starten van een zogenoemde ARHI-procedure voor een opgelegde gemeentelijke herindeling. Maar GS geeft Scherpenzeel toch een laatste mogelijkheid om een zelfstandige gemeente te blijven.

Het college moet daarvoor in de kadernota maatregelen opnemen voor een duurzame en krachtige toekomst. Om dit voor elkaar te krijgen, is het nodig dat Scherpenzeel structureel € 1,2 miljoen investeert in de ambtelijke organisatie. Gedeputeerde Staten hamert daarnaast op het belang van een toekomstvisie op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht, het versterken van de strategische kracht en het verbinden van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. In de ogen van GS zijn deze maatregelen allemaal noodzakelijk voor een duurzame toekomst.

HERINDELING De discussie over het versterken van de bestuurskracht van Scherpenzeel speelt al jaren, merkt de provincie op. ,,In 2004 werden al vraagtekens gezet bij de toekomstbestendigheid van de gemeente. Dit leidde ertoe dat de toenmalige gemeenteraad besloot een grotere gemeente te willen vormen. Scherpenzeel en Woudenberg hebben destijds de provincies Gelderland en Utrecht verzocht een herindeling op te starten met deze twee gemeenten en Renswoude.

Uiteindelijk strandde deze herindeling, omdat de minister het voorstel introk. De ambtelijke organisatie bleef sindsdien nagenoeg gelijk. Het takenpakket van de gemeente groeide daarbij wel flink, onder andere door de grote decentralisaties. Afgelopen zomer werd het rapport ‘Zelfbewust Scherpenzeel’ van bureau SeinstraVandelaar opgeleverd. In het rapport werd gesteld dat de gemeente te lang geen investeringen heeft gedaan in de ambtelijke organisatie. De gemeente heeft daardoor niet de uitvoeringskracht om opgaven aan te pakken en ambities te realiseren. Volgens het rapport was de enige reële optie om de bestuurskracht te versterken, een herindeling met Barneveld’’, aldus de provincie, die deze lijn het liefst voortgezet lijkt te zien.

TE PAARD GEGAAN ,,De provincie grijpt wel heel ver terug in deze conclusie’’, vindt Van Ekeren. ,,Het is duidelijk dat het vertrouwen bij de provincie te paard is gegaan en nu te voet terug moet komen. Maar de raad heeft in december in meerderheid gekozen voor een zelfstandige toekomst. Dat betekent dat we stappen willen zetten om die toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te realiseren. Het is fijn dat de provincie, zoals gevraagd, ons nu de gevraagde ruimte biedt om dit in de kadernota verder uit te werken en onderbouwen.’’

OVERTUIGD Het college laat weten overtuigd te zijn van de haalbaarheid van het raadsbesluit van december om te investeren in een toekomstbestendige zelfstandige gemeente. ,,Scherpenzeel gelooft in de kracht van een kleine, zelfstandige gemeente, die dicht bij de inwoners en de samenleving staat en waarmee Scherpenzeel zelf de regie houdt over het voorzieningenniveau en maatwerk-dienstverlening.´´

De provincie heeft in het gesprek duidelijk aangegeven dat GS, als de maatregelen in de kadernota niet overtuigend genoeg zullen zijn, alsnog een herindelingsprocedure gaat opstarten. GS gaat daarvoor zelfstandig een verkenning uitvoeren.

Van Ekeren: ,,We lopen elkaar daarbij niet in de weg. GS doet die verkenning zelf en er is daarom ook geen ambtelijke inzet van Scherpenzeel mee gemoeid. Wij kunnen ons in de komende maanden helemaal richten op het nader uitwerken en onderbouwen van onze plannen voor een zelfstandig Scherpenzeel in de komende kadernota. Een flinke klus, maar ik heb er alle vertrouwen in.’’