Per jaar tien nieuwbouwwoningen extra in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Met het oog op een maximale versterking van de regionale woningenmarkt is in opdracht van Regio FoodValley een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige bouwcapaciteit in Scherpenzeel. Daarbij is vastgesteld dat de ambitie voor het realiseren van nieuwbouwwoningen opgeschroefd zou moeten worden naar gemiddeld 55 woningen per jaar. Dat zijn er tien meer dan volgens de huidige woningbouwafspraak van 45 woningen per jaar.

SOCIALE HUUR In de toekomstvisie van januari 2019 staat dat de gemeente Scherpenzeel in de komende tien jaar 450 woningen wil bouwen. Voor de aankomende zes jaar zijn er voldoende harde plannen beschikbaar: het totaal aan huidige in- en uitbreidingsplannen bedraagt circa 600 woningen. Alle plannen zijn gedifferentieerde bouwplannen met een aandeel van 18 tot 20 procent sociale huur. De verhouding koop/sociale huur ligt voor geheel Scherpenzeel op 83/17 procent. Ook voor in de toekomst zijn er, zo wordt vastgesteld, in de gemeente voldoende zoekgebieden om te voorzien in de bouwbehoefte.

ZELFSTANDIGE OUDEREN De gemeente wil vooral bouwen voor huidige inwoners en terugkerende jongeren. In de huidige planvoorraad heeft Scherpenzeel vooral ruimte geboden aan starters en jonge gezinnen (inclusief flankerend beleid starterslening), maar de gemeente zou graag ruimte hebben om een andere belangrijke en groeiende doelgroep, namelijk de zelfstandige ouderen, te accommoderen. Daarvoor is verruiming van de huidige woningbouwafspraken vereist. Een uitbreiding in contingent hoeft overigens niet altijd een evenredige verruiming van bouwgrond binnen de rode contour te betekenen; vooral als het gaat om seniorenappartementen wil de gemeente inzetten op verdichting. Daarnaast is het uitgangspunt dat inbreidingsplannen boven op de ambitie van 55 woningen gerealiseerd kunnen worden. Het inwoneraantal in Scherpenzeel bedraagt momenteel bijna 10.000. De gemeente heeft te kennen gegeven geen ambitie te hebben om door te groeien naar bijvoorbeeld 15.000.

Over de concrete ambitie en plannen van de gemeente Scherpenzeel wordt nader in gesprek gegaan wanneer de nieuwe Woonvisie aan de orde komt in de gemeenteraad. Daarover zal naar verwachting een besluit worden genomen in het eerste kwartaal van 2020.