• Rien Bogerd

    Urk

Gemeenteraad stelt adviseur aan

SCHERPENZEEL De politieke fracties in de Scherpenzeelse gemeenteraad zijn het eens geworden over het aanstellen van een onafhankelijk adviseur voor de inhoudelijk beoordeling en advies over de keuzemogelijkheden in het lopende onderzoek naar de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. De raad heeft hiervoor een initiatiefvoorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober.

College en raad zijn gezamenlijk betrokken bij het onderzoek over de keuze tussen zelfstandigheid (met meer samenwerking met regiogemeenten) en herindeling met Barneveld. Over dit onderzoek moet in oktober tussentijds verslag worden uitgebracht bij de Commissaris van de Koning in Gelderland. Dit zal in december moeten leiden tot een raadsbesluit over de richting die Scherpenzeel wil uitgaan. ,,Het onderzoek vraagt veel van de ambtelijke organisatie en de tijdspanne is kort’’, concluderen de politieke fracties. ,,Daarnaast vormt het beoordelen van de resultaten een grote verantwoordelijkheid voor de raad. Dit vraagt zorgvuldigheid, deskundigheid en objectiviteit. Vandaar dat de raad kiest voor een extern adviseur om het lopende onderzoek door de ambtelijke organisatie, het college en de stuurgroep te versterken en ondersteunen alsmede de uitkomsten daarvan te beoordelen en advies uit te brengen over het vervolgtraject.''

De rol van extern adviseur is door de raad toebedeeld aan de op Urk woonachtige heer M. Bogerd. Hij heeft jarenlange ervaring als gemeentesecretaris in de gemeente Urk en is volgens de raad in staat de opgaven waarvoor Scherpenzeel staat vanuit de inhoud te beoordelen en te adviseren over de keuzemogelijkheden. Omdat alle fracties het met de aanstelling eens zijn en de tijd dringt, is Bogerd al gestart. Het initiatiefraadsvoorstel in de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober dient alleen ter formele bekrachtiging van de aanstelling en het daarvoor beschikbaar stellen van een budget van maximaal € 25.000.