• Lex van Lieshout

College zet financiële vraagtekens bij initiatiefvoorstel GBS

SCHERPENZEEL Het college heeft zijn reactie op het initiatiefvoorstel van GBS inzake de toekomstvisie toegevoegd aan de raadagenda van 9 december. De reactie wordt gegeven in een brief aan GBS-voorman Henk Brons die is bij de ingekomen stukken voor de raad staat. In de brief gaat het college in op met name de onderwerpen Financiën en Participatie in het initiatiefvoorstel.

Margreet Hendriks

Het college merkt op dat de middelen, die via lastenverhogingen en/of bezuinigingen moeten worden binnengehaald om de organisatie toekomstbestendig te maken, niet kunnen worden ingezet voor handhaving of versterking van het voorzieningenniveau, dienstverlening of onderhoud van de openbare ruimte. Daarin voorziet men een toekomstig dilemma. Ook wijst men erop dat de lastenverhoging die GBS voorstelt nagenoeg geheel zal neerslaan in verhoging van de OZB omdat de tarieven voor leges, rioolrechten en afvalstoffenheffing maximaal kostendekkend mogen zijn.

De lastenstijging valt volgens het college dan ook hoger uit omdat dit vrijwel uitsluitend door de OZB-betalers moet worden opgebracht. Verder laat het college weten het niet verstandig te vinden om van de bibliotheek vanaf 2022 een steunpunt te maken en zet men vraagtekens bij de door GBS becijferde meeropbrengst van de ruimte in de commerciële verhuur. De verplaatsing van het gemeentehuis naar De Breehoek vindt het college op zich een goed initiatief, maar ook hier een heel aantal kanttekeningen bij de raming van de financiële voordelen en de lastendruk van extra kosten van (aan)bouw. Het college zegt zich daarom ernstig zorgen te maken over een snelle uitputting van de algemene reserve. Daarbij gaat men er overigens ook vanuit dat de besparingen vanuit de stuurgroep voorgestelde en door GBS overgenomen zogenoemde 'flexibele schil' voor de kosten van de organisatie (de ambtelijke inzet voor een bepaald project zoals Akkerwinde ook uit de opbrengsten daarvan te betalen) niet opgaan omdat de opbrengsten uit grondexploitaties bij voorrang zouden moeten worden aangewend voor woningbouw voor doelgroepen en duurzaamheid.

In de reactie van het college wordt het door GBS genoemde draagvlak onder de inwoners voor behoud van zelfstandigheid van een vraagteken voorzien. De reacties van voorstanders vereisen volgens het college in elk geval nog een nadere duiding en nuancering. De brief meldt ook dat uit de gesprekken van het college met het college in Barneveld is gebleken dat zij niet van plan zijn om te snijden in het voorzieningenniveau en dat ook over het in stand houden daarvan op langere termijn afspraken gemaakt kunnen worden. Een soortgelijke uitspraak van wethouder Tonnis van Dijk, die liet weten dat dit hem door de Barneveldse wethouder Van Daalen inmiddels ook was verzekerd, leidde eerder deze dag tot de nodige onrust op het Barneveldse gemeentehuis. Het college van Barneveld heeft inmiddels in een officiële reactie laten weten
dat er geen sprake is van 'toezeggingen', maar wel van 'intenties'.