• Gemeente Scherpenzeel

College Scherpenzeel: Uitwerken zelfstandige toekomst kost meer tijd

SCHERPENZEEL In een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland dringt het nieuwe college van b. en w. van Scherpenzeel aan op geduld met betrekking tot de verdere uitwerking en onderbouwing van een zelfstandig voortbestaan van de gemeente. Het provinciebestuur liet eerder weten voor half januari van Scherpenzeel een presentatie van de toekomstvisie te verwachten. Die tijd vindt men te kort.

In een uitgebreid schrijven laat men de provincie weten dat het uitwerken van de toekomstvisie voor een zelfstandig Scherpenzeel uiteraard een primair aandachtspunt is van het nieuw aangetreden college. ,,De focus hierop mag echter niet ten koste gaan van de aandacht voor de Scherpenzeelse samenleving en belangrijke dossiers die in de komende maanden op de agenda staan. Dit alles vraagt om bestuurlijke stabiliteit en ruimte om, 'terwijl de winkel openblijft' op zorgvuldige wijze en in verbinding en overleg met de samenleving, aan de slag te gaan met de transitie naar een toekomstbestendige gemeente.''

Het college herinnert het provinciebestuur eraan dat men eerder de duurzame basis voor de gemeente terug wilde zien in de (financiële) aanpassingen in de Kadernota 2021. ,,Wij zien de Kadernota, die wij voor het zomerreces ter vaststelling willen aanbieden aan onze gemeenteraad, als ijk-moment waarop wij aan u én aan de Scherpenzeelse samenleving verantwoording afleggen over de financiële, bestuurlijke en organisatorische uitwerking van onze keuze voor een zelfstandige toekomst. Wij hopen dat dit u voldoende vertrouwen zal geven om met onze raad in gesprek te gaan over het openstellen van de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester'' aldus het college.

In de brief geeft men ook een uitgebreide toelichting op de wijze waarop het college invulling denkt te gaan geven aan de voorwaarden die de provincie aan de gemeente stelt, zoals verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel, versterking van de ambtelijke organisatie, strategische kracht, visie op de regionale samenwerking en de financiële uitwerking van de maatregelen. ,,Bestuurskracht begint met een zelfbewust en krachtig college, dat staat voor haar gezamenlijke agenda'' schrijft het college dat aangeeft in de komende maanden voortvarend aan de slag te willen gaan met alle benodigde acties. Een effectieve samenwerking met andere gemeenten ziet men daarbij als een van de speerpunten. Daarin is wat betreft het Scherpenzeelse college ook bijzondere aandacht weggelegd voor de verhouding en samenwerking met de gemeente Barneveld. Hierover heeft men (vanuit zelfstandig perspectief) inmiddels ook al een goed gesprek gevoerd met het college van de buurgemeente. De belangrijkste boodschap die men wil overbrengen in de brief aan de provincie is om niet te snel over te gaan tot het trekken van conclusies. ,,Wij willen de tijd en (bestuurlijke) ruimte nemen om de benodigde stappen zorgvuldig te kunnen nemen. Vanzelfsprekend staan wij dan open voor een tussentijds overleg met (vertegenwoordigers van) uw college. Wij vertrouwen erop dat wij na de vaststelling van de Kadernota door onze gemeenteraad, nog voor het zomerreces met uw college de in gang gezette acties op weg naar een zelfstandige toekomstbestendig zelfstandig Scherpenzeel kunnen evalueren.''

Op een eerste reactie zal men niet lang hoeven te wachten, want vandaag staat er een gesprek in Arnhem gepland waarin men de plannen nader wil gaan toelichten.