College 'positief over plannen Zwarte Land II'

SCHERPENZEEL Het college van B&W staat positief tegenover de plannen die door de Initiatiefgroep Zwarte Land II zijn ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de Stationsweg. Het erkent dat de locatie op veel weerstand stuit van onder meer omwonenden, maar meent dat deze plek, vanuit stedenbouwkundig opzicht, de beste optie is en blijft om in de ‘evidente’ behoefte aan een nieuw bedrijventerrein in Scherpenzeel te gaan voldoen. De bestemmingsplanprocedure wordt daarom in gang gezet.

Het college heeft dit bekendgemaakt in een memo aan de gemeenteraad. De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, die net als de omwonenden en andere belanghebbenden, hierover met een persoonlijk afgeleverde brief is geïnformeerd, reageert teleurgesteld op het standpunt van het college.

GROEN OFFEREN ,,Vanwege recente landelijke pleidooien om geen groen meer te offeren voor de bouw van grote distributiecentra, begonnen we juist een beetje hoop te krijgen dat het de goede kant opgaat’’, zegt stichtingssecretaris Jan Ruijgrok. ,,Maar dat blijkt helaas niet het geval. We gaan de onderbouwing van het college in de komende tijd nog nader analyseren en komen nog met een inhoudelijke reactie. Eén ding kan ik wel verklappen: we geven de moed niet op en zullen blijven strijden tegen de komst van Zwarte Land II.’’

De behoefte van voor- en tegenstanders aan transparantie en de stellingname vanuit de gemeente is volgens het college mede aanleiding geweest om nog voor de officiële procedure in gang is gezet, alvast een principe-uitspraak te doen. ,,Hiermee geven we een duidelijk signaal af over onze intenties’’, aldus het college dat erop wijst dat het met zijn standpunt ook vasthoudt aan de consistente lijn van eerdere politiek-bestuurlijke besluiten. Met dat laatste doelt het college vooral op de keuze voor de locatie. De omwonenden van de Stationsweg en de Stichting Grebbelinie in het vizier zien de ontwikkeling Zwarte Land II liever op een alternatieve locatie ten noorden van de N224 (Randweg).

Zowel in de Structuurvisie 2013 als het coalitieakkoord is volgens het college echter een nadrukkelijk keuze gemaakt om de randgebieden ten zuiden van de bestaande dorpskern bij voorrang te ontwikkelen en het groene karakter van het gebied ten noorden van de N224 voorlopig te beschermen.

De keuze om voor de nabije toekomst de Randweg voorlopig als harde komgrens te hanteren, is volgens het college ook in lijn met de Toekomstvisie 2030.

RUIMTELIJKE KWALITEIT Het wil bij het toevoegen van nieuwe woningen en bedrijven aan de randen van of binnen de kern Scherpenzeel inzetten op verhoging van de 'ruimtelijke kwaliteit', bijvoorbeeld door een (nu rommelige) dorpsrand beter te laten aansluiten op het landschap. Bovendien, zo stelt het college vast, blijkt een alternatieve locatie ten noorden van de N224 onaanvaardbaar voor de omwonenden van dat gebied alsmede Landgoed Scherpenzeel. De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond is overigens tegenstander van beide locaties en wil helemaal geen uitbreiding van bedrijventerrein.

Het college zegt het belangrijk te vinden dat bij de nadere uitwerking van de plannen op de locatie Stationsweg rekening wordt gehouden met de omgeving. Men doelt hierbij met name op beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing, verkeersontsluiting, verkeersveiligheid, milieuaspecten en bouwmassa. Men wil daarom in de komende maanden met omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan om nadere uitgangspunten te formuleren ten behoeve van de definitieve planuitwerking door de Initiatiefgroep Zwarte Land II.