• Lex van Lieshout

Politiek eist sluitende begroting

SCHERPENZEEL De politiek heeft in de Opinieronde de vloer aangeveegd met door het college gepresenteerde Kadernota 2017. Men is het niet eens met de becijfering van grote tekorten in de komende jaren en eist in november een sluitende meerjarenbegroting.

 

In de Kadernota schetst het college nieuwe beleidsvoornemens en de toekomstige ontwikkelingen waarmee de gemeente te maken krijgt. De financiële doorrekening daarvan laat tot 2020 forse tekorten zien die gedekt moeten worden door een beperkte lastenstijging voor de inwoners en een jaarlijkse greep in de algemene reserve. 'Onacceptabel' was het oordeel van de meeste politieke partijen in de gemeenteraad. Er werden ernstige vraagtekens geplaatst bij de grote bedragen die in de nota werden uitgetrokken voor het verbeteren van de automatisering en de versterking van de ambtelijke organisatie. Henk Brons (GBS) had geen goed woord over voor de nota en liet weten het vertrouwen in het financieel beleid van dit college volledig verloren te zijn. VVD-voorman Gerrit Dijkstra betitelde het tekort vooral als de optelsom van een wensenlijstje van het college en Willem Schuur (DS) voorzag in de risicoparagraaf nog wel meer financiële ellende voor de gemeente Scherpenzeel. Wie bij de collegepartijen consensus had verwacht over de Kadernota, kwam bedrogen uit. SGP-voorman Mulder kondigde alvast aan niet akkoord te zullen gaan met het jaarlijks aanspreken van de algemene reserves. Hij zag de gaten in de begroting, net als CDA-fractievoorzitter Johan Slappendel, liever gedekt door bezuinigingen. De partijen lieten weten in november hoe dan ook een sluitende meerjarenbegroting op tafel te willen zien.

De politiek was tijdens de Opinieronde eveneens al losgegaan over de centen bij de bespreking van de eerste Financiële rapportage (Firap) over de lopende begroting 2016; deze laat namelijk op dit moment al een overschrijding zien van meer dan 6 ton.

Ook de Firap was niet alleen prijsschieten voor de oppositie met verwijten van 'potverteren' (Brons, GBS) en 'schandalig financieel beleid' (Dijkstra, VVD). De CU was teleurgesteld, de SGP liet weten dat het roer nu toch echt om moet en CDA-voorman Johan Slappendel (CDA) uitte zijn boosheid over het uitblijven van antwoorden van het college op diverse schriftelijke vragen. Een stevig aantal moties en amendementen in de komende raadsvergadering werd dan ook niet uitgesloten.