Plan van aanpak luchtkwaliteit regio FoodValley dit najaar gereed

SCHERPENZEEL De gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude willen samen met de veehouderijsector aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit de gedeelde doelstelling om een emissiearme en duurzame veehouderijsector in deze regio te bereiken,

worden concrete plannen gemaakt. Het is de ambitie dat het plan van aanpak luchtkwaliteit hiervoor dit najaar gereed is.

Naast emissie uit de veehouderij zijn industrie en mobiliteit ook relevante bronnen met invloed op de luchtkwaliteit. Voor alle bronnen wordt op emissiereductie gestuurd. Het plan van aanpak van FoodValley is gericht op de veehouderijen. De focus ligt op het ontwikkelen en inzetten van duurzame toepassingen en emissiearme technieken. Daarnaast worden kansrijke innovaties gestimuleerd door deze via vergunningtrajecten mogelijk te maken.

UITWISSELEN Om dat te realiseren is in het bestuurlijk overleg op 11 juli afgesproken dat de gemeenten kennis en ervaring gaan uitwisselen met de betrokken partijen: LTO Gelderse Vallei, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Stroe-Wekerom, AJK Ederveen en Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht (PJGU) Woudenberg. Daarnaast worden partijen zoals de GGD en de Wageningen UR betrokken.

Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers over de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Samen met de verschillende partners wordt onderzocht of de bevindingen uit het vorige week door het rijk gepresenteerde onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) relevant zijn voor de aanpak luchtkwaliteit in regio FoodValley. De veehouderijsector hoort bij de regio FoodValley en mogelijkheden voor ontwikkeling van deze veehouderijsector in de regio is voor de gesprekspartners een belangrijk uitgangspunt. Alle partijenwillen én de gezondheid van onze inwoners beschermen én een goed economisch perspectief voor een duurzame veehouderij. Dat vraag om zorgvuldige en integrale afweging van belangen binnen het complexe thema luchtkwaliteit.