• Gemeente Scherpenzeel

Radiostilte na gesprek provincie

SCHERPENZEEL Het college van B&W is donderdagmorgen op bezoek geweest in Arnhem voor een gesprek met commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink over het raadsbesluit voor de toekomstvisie van Scherpenzeel. Hoe dit in Arnhem is ontvangen blijft onduidelijk, want beide partijen hebben afgesproken niets over dit gesprek naar buiten te brengen. Uit een brief, die vooruitlopend op dit gesprek aan het college van Gedeputeerde Staten is verzonden, blijkt dat de provincie is gevraagd om haar oordeel over de gewenste zelfstandige koers van Scherpenzeel voorlopig een paar maanden op te schorten tot de presentatie van de Kadernota. Het provinciebestuur gaf eerder aan half januari van Scherpenzeel een presentatie van de toekomstvisie te verwachten.


INVULLING Die tijd is volgens het college te kort. In de brief herinnert het eraan dat het provinciebestuur eerder de duurzame basis voor de gemeente terug wilde zien in de (financiële) aanpassingen in de Kadernota 2021. ,,Wij zien de Kadernota, die wij voor het zomerreces ter vaststelling willen aanbieden aan onze gemeenteraad, dan ook als het ijk-moment waarop wij aan u én aan de Scherpenzeelse samenleving verantwoording afleggen over de financiële, bestuurlijke en organisatorische uitwerking van onze keuze voor een zelfstandige toekomst. Wij hopen dat dit u voldoende vertrouwen zal geven om met onze raad in gesprek te gaan over het openstellen van de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester’’, aldus het college.

In de brief wordt ook een uitgebreide toelichting gegeven op de wijze waarop het college invulling denkt te gaan geven aan de voorwaarden die de provincie aan de gemeente stelt, zoals verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel, versterking van de ambtelijke organisatie, strategische kracht, visie op de regionale samenwerking en de financiële uitwerking van de maatregelen. Ook geeft het college aan met het bestuur van De Breehoek te gaan overleggen over de mogelijkheden voor het combineren van gemeentelijke huisvesting en exploitatie-optimalisatie. Daaromtrent wil men op korte termijn een voorlopige kostenraming en dekkingsvoorstel uitwerken.

KRACHTIG ,,Bestuurskracht begint met een zelfbewust en krachtig college, dat staat voor haar gezamenlijke agenda’’, schrijft het college dat aangeeft in de komende maanden voortvarend aan de slag te willen gaan met alle benodigde acties. Een effectieve samenwerking met andere gemeenten, waaronder ook Barneveld, ziet het daarbij als een van de speerpunten. Hierover heeft het college (vanuit zelfstandig perspectief) inmiddels ook al een goed gesprek gevoerd met het college van Barneveld.

De belangrijkste boodschap die het college wil overbrengen in de brief aan de provincie is om niet te snel over te gaan tot het trekken van conclusies. ,,Wij willen de tijd en (bestuurlijke) ruimte nemen om de benodigde stappen zorgvuldig te kunnen nemen. Vanzelfsprekend staan wij dan open voor een tussentijds overleg met (vertegenwoordigers van) uw college. Wij vertrouwen erop dat wij na de vaststelling van de Kadernota door onze gemeenteraad, nog voor het zomerreces met uw college de in gang gezette acties op weg naar een zelfstandige toekomstbestendig zelfstandig Scherpenzeel kunnen evalueren.’’

Gezien de afkondiging van radiostilte na het gesprek van donderdag en het feit dat er op 4 februari een vervolggesprek is gepland, lijkt het erop dat de provincie kennelijk nog even moet nadenken over het geven van een paar maanden respijt.