Glashorst blijft groeien en vraagt gemeentelijke vergoeding

SCHERPENZEEL Een vooruitziende blik van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs de Viermaster blijkt er met terugwerkende kracht voor te zorgen dat het eerder becijferde bouwtekort op de nieuwbouw van de Glashorstschool alsnog (ruim) wordt gedekt.

Bij de bouw van de school is namelijk een extra (elfde) klaslokaal gerealiseerd dat destijds niet in de normvergoeding van de bouwkosten door de gemeente was opgenomen. Omdat de school door de groei van het aantal leerlingen dit klaslokaal nodig heeft, kan de overkoepelende scholenorganisatie hiervoor volgens de nieuwe normbedragen een aanvraag voor een vergoeding van € 450.000 bij de gemeente indienen.

INVESTERING In het gemeentebestuur is in het verleden veel te doen geweest over het 'grote tekort' op de bouwkosten van De Glashorst. Nadat er aanvankelijk sprake leek van een tekort van ruim zeven ton op het door de gemeente beschikbaar gestelde bouwkrediet voor de nieuwe school van een kleine € 2 miljoen, werd dit later teruggebracht naar € 627.000.

Na onderhandelingen met directeur Henk Jonker van De Viermaster kwam het toenmalige college met een voorstel om het verlies met de school te delen. In de gemeenteraad werd het voorgestelde extra krediet van € 313.500 echter middels een door collegepartijen CDA en SGP ondersteund amendement van GBS teruggebracht naar € 180.000. Een extra investering die volgens de indiener ook mooi overeenkwam met de ruim € 180.000 die het bestuur van De Viermaster eerder had bespaard op de door de destijds vastgestelde normvergoeding voor de bouw van CBS Korenmaat.

WISSELTRUC In de laatste Opinieronde, waar de nieuwe huisvestingsverordening voor scholen met de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verhoogde normbedragen op de agenda stond, werd de aanvraag van De Viermaster voor een extra lokaal alvast aangekondigd. De vergoeding van € 450.000 voor één klaslokaal werd door een aantal politici nogal aan de hoge kant gevonden, en zij vroegen zich af of dit in de praktijk echt zoveel moet kosten. Wethouder Henny van Dijk legde uit dat de gemeente gehouden is aan betaling van de vastgestelde normbedragen en de werkelijke bouwkosten zich bij De Glashorst zich moeilijk laten meten, omdat het betreffende lokaal al is gerealiseerd bij de nieuwbouw van de school.

Viermaster-directeur Henk Jonker bevestigt dat de gemeente binnenkort een aanvraag voor vergoeding van € 450.000 voor een elfde lokaal tegemoet kan zien. Het gegeven dat de gemeente al eerder € 180.000 extra op tafel heeft gelegd als bijdrage in het bouwtekort van een schoolgebouw waarin al een extra lokaal was opgenomen, ziet Jonker niet als een soort wisseltruc waardoor de totale (extra) investering van de gemeente nu feitelijk uitkomt op € 650.000 en opgeteld op een hoger bedrag dan het indertijd gepresenteerde tekort.

,,De oorzaak van het tekort was destijds ook dat de vergoeding van de gemeente gebaseerd was op oude normbedragen en wij ook nog eens te maken hadden met gestegen bouwkosten.''

,,Op basis van het leerlingenaantal van toen hadden wij recht op een vergoeding voor tien lokalen. We hebben zelf het risico genomen om alvast een elfde lokaal in de bouw mee te nemen ,omdat we de verwachting hadden dat de school verder zou groeien. Dat blijkt inderdaad het geval. Ons leerlingenaantal is nu van een omvang dat wij recht hebben op een elfde lokaal en dat bij de gemeente kunnen aanvragen.’’ De € 180.000 die de gemeente naar aanleiding van het tekort al voor het schoolgebouw op tafel heeft gelegd, ziet Jonker niet als een extraatje. In feite kregen we daarmee ons eigen geld uitgekeerd, omdat we dit bedrag, vanwege de in die jaren lage bouwkosten, eerder bespaard hadden op de realisatie van de Korenmaat. Bovendien was ons tekort op De Glashorst eigenlijk nog veel hoger dan die ruim zes ton die het toenmalige college in eerste instantie wel met ons wilde middelen. We hebben er veel eigen geld in gestopt om er prachtige en duurzame school van te maken’’ aldus Jonker.

Wanneer De Viermaster de aanvraag gaat indienen is nog niet bekend. Donderdag staat eerst nog de vaststelling van de nieuwe huisvestingsverordening voor het onderwijs op de raadagenda.