• Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Nog veel uit te zoeken rond wijzigen supermarktlocaties

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor nader onderzoek betreffende de verhuisplannen van de beide supermarkten in Scherpenzeel. Voorwaarde van de raad was wel dat het gemeentelijk onderzoek zich niet beperkt tot het door de ondernemers ingediende plan, maar er ook gekeken wordt naar mogelijk andere opties voor supermarktlocaties.

De politiek liet weten sinds de bekendmaking van de plannen voor verplaatsing van de Aldi naar de locatie Breelaan/Marktstraat en de verhuizing van de Jumbo naar nieuwbouw op de Dorpsstraat/Vijverlaan heel veel reacties te krijgen van bezorgde inwoners. De plannen van de Aldi om te verkassen naar de Breelaan, de gevolgen van een leegkomende winkellocatie van de Jumbo aan de Marktstraat alsmede de zorgen over toenemende verkeersbewegingen en parkeerdruk op de Dorpsstraat/Vijverlaan hebben de tongen in het dorp flink losgemaakt. Naast waardering voor het feit dat de ondernemers met een plan zijn gekomen waardoor de locatie van de Aldi kan worden betrokken bij Plan Weijdelaer, waren alle fracties het erover eens dat het belangrijk is dat de gemeente zelf de touwtjes stevig in handen neemt en zich niet blindelings moet richten op de koers die de initiatiefnemers reeds hebben uitgezet. ,,Het is logisch dat er onrust is ontstaan in het dorp, want het is een ingrijpend plan'', vond GBS-voorman Brons die liet weten zelf niet erg blij te zijn met bijvoorbeeld de uitgesproken keuze van Aldi voor de Breelaan en het ontbreken van een parkeerkelder onder een nieuw te bouwen supermarkt aan de Dorpsstraat/Vijverlaan.

GBS had, samen met de fractie van de ChristenUnie, een amendement voorbereid waarin de koppeling tussen de drie locaties (Breelaan, Markstraat en Dorpsstraat) niet per definitie als vast gegeven werd aangenomen en er ook alternatieve locaties voor de verhuizing van de Aldi moeten worden overwogen. ,,Het gaat erom dat we vooral kijken naar de belangen van onze inwoners'' benadrukte CU-raadslid Aart van de Peut. Volgens Gerard van Deelen (SGP) zijn de inwoners trouwens het meest gebaat bij het behoud van twee supermarktlocaties in het centrum. Zijn voorstel om hierop de focus te leggen in het komend onderzoek vonden de andere fracties echter een stap te ver te gaan. ,,We willen juist een zo breed mogelijk onderzoek waarin alle opties open zijn; dat moeten we dit niet opnieuw versmallen.''

De vele reacties vanuit het dorp over de verhuisplannen van de supermarkten hebben de politiek op scherp gezet. Alle partijen in de gemeenteraad drongen vorige week aan op een grondig en vooral zo breed mogelijk onderzoek, waarin de mening van inwoners en andere centrumondernemers nadrukkelijk wordt meegenomen.

Willem Schuur benadrukte nog eens om in het onderzoek heel goed te kijken naar de verkeerssituatie rond de Dorpsstraat/Vijverlaan en de parkeergelegenheid. ,,Vooral over het toenemend aantal verkeersbewegingen op die plek in het centrum hoor ik heel veel mensen hun zorg uitspreken. Als het gaat om dit soort ingrijpende plannen voor het centrum moeten we zelfbewuste keuzes maken en ons niet onder druk laten zetten door de daarbij betrokken ondernemers'', aldus Schuur die in dit verband opperde dat wat PRO betreft het hele blok tussen de huidige Aldi en het voormalige ABN AMRO-gebouw aan de Dorpsstraat meegenomen kan worden bij het kijken naar alternatieven.

In het kader van de zorgen over wat er na een eventuele verhuizing van de Jumbo naar de Dorpsstraat gaat gebeuren met het lege pand aan de Marktstraat, liet de SGP weten de definitie 'trekker' voor een nieuwe invulling een vaag begrip te vinden. ,,Ik zou dit begrip in het onderzoek tenminste nader omschreven en onderbouwd willen zien'', liet Gerard van Deelen weten. In deze wens kon de politiek zich vinden.

De toevoegingen stelden CDA-voorman Peter Klaasen echter allerminst gerust. Klaasen zei een groot risico te zien dat het centrum uiteen gaat vallen in twee delen wanneer geen goede invulling (trekker) kan worden gevonden voor het leegkomend supermarktpand. ,,Daarnaast verbaast het ons dat er voor de zomer nog een ambitieus plan voor het centrum lag vanuit het Integraal Plan en er na de zomer plotseling een heel ander plan wordt gepresenteerd. Hoe kijken de andere centrumondernemers hier eigenlijk tegenaan?'', wilde Klaasen weten.

Wethouder Tonnis van Dijk betoogde dat het onderzoek juist bedoeld is om op alle vragen en twijfel antwoorden en duidelijkheid te geven. ,,We nemen hierin echt alle punten die hier zijn genoemd mee. Vanzelfsprekend voeren wij de regie, want ook voor het college zijn de belangen van onze inwoners uitgangspunt. Daarom willen we samen met inwoners en ondernemers in het onderzoek gaan kijken naar wat is haalbaar, wat zijn de alternatieven en de consequenties. Pas daarna zullen wij ons standpunt innemen en niet eerder'', aldus Van Dijk die benadrukte dat voor het college de koppeling tussen de drie locaties in het plan nog geenszins een vaststaand gegeven was. ,,We willen een zo breed mogelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van alle mogelijke locaties.'' Of de initiatiefnemers openstaan voor dit bredere onderzoek en de uitkomsten hiervan, kon Van Dijk nog niet met zekerheid zeggen. ,,Ik denk het wel, maar zal dit nog moeten sonderen.'' Het antwoord van het college was voor de meerderheid van de raad voldoende om in te stemmen met het voorstel om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor het nader onderzoek. Alleen de CDA-fractie was onvoldoende overtuigd en stemde tegen.