• Margreet Hendriks

Nieuwbouw Glashorst lijkt in zicht

Politiek wikt en weegt nog wel over kosten

 

De vervangende nieuwbouw voor basisschool de Glashorst verloopt niet soepeltjes. Het in 2015 door de gemeente hiervoor beschikbaar gestelde krediet van een kleine 2 miljoen euro, bleek een jaar later niet voldoende te zijn om een gebouw neer te zetten dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de overkoepelende scholenorganisatie VPCO de Viermaster, waartoe ook basisschool Korenmaat behoort.

EXTRA DONATIE Het door Viermaster-directeur Henk Jonker voorspelde tekort van bijna 700.000 euro op de bouwkosten deed vorig jaar al het nodige politieke stof opwaaien. Jonker liet weten dat de Viermaster best een deel van deze kosten voor zijn rekening wilde nemen, maar vroeg ook de gemeente om een extra donatie voor de bouwkas. Anders zou er geen nieuw schoolgebouw kunnen worden neergezet.

Hoewel de school volgens het college inmiddels al voor meer dan een ton aan bezuinigingen heeft doorgevoerd, komt men altijd nog ruim 627.000 tekort op de bouwkosten. Het voorstel aan de raad is om de helft daarvan voor rekening van de gemeente te nemen.

LENIGHEID CDA-fractievoorzitter Johan Slappendel vond een extra krediet van ruim 300.000 euro nogal wat lenigheid vereisen, omdat de school een jaar geleden al blij zou zijn geweest met een toezegging van 2 ton.

Volgens wethouder Vreeswijk is de nu voorgestelde eigen bijdrage in het bouwtekort echter het maximale wat het schoolbestuur kan ophoesten.

VVD-commissielid Anneke Heemskerk betwijfelde dit omdat uit bestuursverslagen blijkt dat de school zowel beschikt over reserves als een privaat vermogen. Heemskerk had, net als GBS-voorman Brons, moeite met de argumenten die in het raadsvoorstel werden aangedragen om een extra krediet beschikbaar te stellen.

,,BTW-verhogingen, lift, et cetera zijn zaken die bij het beschikbaar stellen van het bouwkrediet al bekend waren'', aldus Brons. ,,Valide argumenten om extra geld beschikbaar te stellen zijn de meerkosten van een speellokaal, het voldoen aan de norm 'Frisse scholen' of hogere isolatie-eisen.''

ENERGIEZUINIG Over de noodzaak van de bouw van een duurzaam en energiezuinig schoolgebouw waren alle partijen (Robert Tiesing van PRO Scherpenzeel voorop) het wel eens.

Het daarin opnemen van een bedrag van 95.000 voor zonnepanelen en ledverlichting zou volgens SGP-raadslid Gerard van Deelen echter wel eens een precedentwerking kunnen hebben. ,,Wat als andere scholen dat ook vragen'', vroeg Van Deelen zich af. Hij opperde of de gemeente dergelijke extra kosten niet als lening zou moeten verstrekken. Daarover viel, getuige een aantal reacties, misschien wel over te praten.

Slappendel (CDA) wees erop dat een energiezuinig gebouw in de exploitatie financieel voordeel oplevert voor het schoolbestuur. Volgens wethouder Vreeswijk was dit laatste juist de reden dat de school zelf zoveel kan bijdragen in het tekort. Wout van de Kleut (CU) wilde nog wel weten waarom het schoolbestuur slechts de helft van alle suggesties van aannemers voor mogelijke bezuinigingen op het ontwerp heeft overgenomen. Dit had naar hij vaststelde het tekort nog met een ton naar beneden kunnen brengen. Volgens de wethouder waren voor het afwijzen van bepaalde bezuinigingsmaatregelen echter plausibele redenen aangevoerd.

De raad moet donderdag een beslissing gaan nemen over het voorstel. Het lijkt erop dat de politiek middels amendementen mogelijk nog wel wat zal willen gaan sleutelen aan het bedrag of de voorwaarden van een eventueel krediet.