• Het nieuwe college van Scherpenzeel wil vooral samen besturen. Helemaal bovenaan gemeentesecretaris Wilma van de Werken.

    Margreet Hendriks

Nieuw college Scherpenzeel streeft naar eenheid

SCHERPENZEEL 'Eén voor allen, allen voor één'. Het nieuwe college lijkt het beroemde motto van de Drie Musketiers uit de gelijknamige roman van schrijver Alexandre Dumas te hebben omarmd. Eenheid is het sleutelwoord voor de komende vier jaar.

Margreet Hendriks

Heb je trek? Neem gerust een broodje. Ze zijn heerlijk', wijst de kersverse wethouder Ad van Es (PRO Scherpenzeel) op de restanten van de lunch die net tijdens de wekelijkse collegevergadering is genuttigd. Zelf tast hij tijdens het interview nog maar eens toe, want de nieuwe rol als wethouder heeft zo zijn plussen.

Zijn collega's Tonnis van Dijk (ChristenUnie) en Henk Vreeswijk (tijdelijk waarnemend wethouder voor GBS) zijn minder happig, maar die hebben als inmiddels 'oude rotten' in de afgelopen jaren al heel wat van dit soort lunchbesprekingen meegemaakt. ,,Alleen misschien niet altijd zo gezellig als nu'' verwijzen Van Dijk en Vreeswijk nog even zijdelings naar de verleden tijd, die zowel roerige momenten kende binnen het college als in de samenwerking tussen college en raad. Het onderwerp wordt vervolgens meteen afgesloten, want de drie wethouders willen vooral praten over de toekomst. Over een frisse start en een nieuwe wind van bestuurlijke eensgezindheid die door het gemeentehuis moeten gaan waaien. ,,Het streven van de coalitie is om in de komende periode te laten zien dat college en raad sámen het gemeentebestuur van Scherpenzeel zijn. We willen meer dezelfde richting uit, waarbij iedere politieke partij natuurlijk wel eigen accenten heeft. Dat straalt bestuurskracht uit en geeft ook een duidelijke boodschap naar de inwoners dat wij er zijn om hen te dienen'' zegt Tonnis van Dijk. ,,Opkomen voor de belangen van Scherpenzeel en de inwoners, daar gaat het tenslotte om in het gemeentebestuur'' vult Henk Vreeswijk aan. ,,Mijn betrokkenheid bij het dorp en de inwoners is ook de reden dat ik ja heb gezegd tegen het verzoek van GBS om, in afwachting van de benoeming van Henny van Dijk, nog even als wethouder aan te blijven. Ik vind het mooi om met elkaar het maximale te zoeken en proberen te bereiken voor de lokale samenleving.'' Het nieuwe elan spreekt debutant-wethouder Ad van Es in elk geval aan. ,,PRO Scherpenzeel heeft zich voorheen in de oppositie ook altijd al laten zien als een partij die wil samenwerken. Tegenstemmen om louter het tegenstemmen hebben wij nooit gedaan; voorstellen werden door ons altijd op inhoud beoordeeld.''

Alle drie wethouders prijzen de ontspannen sfeer binnen het college en noemen het de basis voor een constructieve samenwerking. ,,Kijk naar wat we in heel korte tijd voor elkaar hebben gekregen met de Kadernota 2019, waarin de lijnen worden uitgezet voor de nieuwe begroting van later dit jaar. Deze was natuurlijk al voorbereid door het oude college, maar we zijn meteen aan de slag gegaan om hierin al veel nieuw beleid uit ons coalitieakkoord in te kunnen verwerken, zoals versterking van de ambtelijke organisatie, de invoering van een digitale sociale kaart om inwoners te faciliteren voor ondersteuningsvragen., uitvoering van het Manifest Waardig Ouder Worden om eenzaamheid tegen te gaan, de natuurwerkdag/boomplantdag, onderzoek voor de mogelijkheid van een kinderboerderij die bemand wordt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een locatiestudie naar het gebied De Bree voor de huisvesting van Scouting, het volkstuinencomplex en Platteland Anders en onderzoek naar het energieneutraal maken van Sportpark De Bree. Wat dat betreft hebben we echt een flitsstart gemaakt.''

De wethouders hebben duidelijk zin om aan de slag te gaan. De portefeuilles zijn naar tevredenheid verdeeld. Tonnis van Dijk pakt onder meer Ruimtelijke Ordening, Natuur en Milieu, monumentenzorg en de sport, inclusief zwembad 't Willaer, weer op. Toegevoegd aan zijn portefeuille is het onderdeel woningtoewijzing. Ad van Es is in zijn nopjes met de nieuwe portefeuille Duurzaamheid en gaat zich verder bezighouden met onder andere Economie, Verkeer & Vervoer, Recreatie en Cultuur, inclusief de bieb en De Breehoek, automatisering en de gemeentelijke huisvesting. Henk Vreeswijk bekommert zich, in afwachting van de komst van GBS-wethouder Henny van Dijk en tevens in nauw overleg met haar, voorlopig nog een poosje om Financiën & Belastingen, de WMO, Jeugdzorg en Gezondheidszorg, Onderwijs en Plan Weijdelaer. Aan zijn 'oude' portefeuille is de Centrumvisie en de markt toegevoegd. ,,We hebben elk onze eigen verantwoordelijkheid, maar diverse zaken in onze portefeuilles overlappen elkaar'' stellen de wethouders vast. Bij bouwplannen krijgt Van Dijk bijvoorbeeld te maken met het onderwerp duurzaamheid van Van Es, van wie de portefeuille Verkeer & Vervoer zich ook weer uitstrekt tot onder meer de Centrumvisie van Vreeswijk. ,,Maar dat is juist zo mooi'' betogen de wethouders. ,,Het geeft aan dat dit college een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt en heeft. We doen het niet alleen; we doen het samen. We willen een eenheid zijn.''

En bij die eenheid hoort uiteraard ook waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld, die onder meer Openbare Orde & Veiligheid en regiozaken in haar portefeuille heeft. Zoals de vierde musketier in de roman van Dumas eigenlijk de belangrijkste rol vervulde, zo is Van Rhee-van Ammerveld de grote voorvechter van het zoeken naar verbinding in en buiten het gemeentebestuur. ,,Het is goed te merken dat iedereen behoefte heeft aan samenwerking'' stelt de burgemeester vast. ,,Gelukkig maar, want daarmee bereik je de beste resultaten. Natuurlijk blijven er verschillen van mening tussen de politieke partijen. Anders zou het saai worden; ook een gemeentebestuur blijft natuurlijk politiek. Een verschil van mening of goed aan een ander uit kunnen leggen wat je doet, houdt je scherp. Niks mis mee. Zolang de discussies over de inhoud gaan en met respect voor elkaar, komt dat de besluitvorming ten goede. Dit college wil de verbinding zoeken en niet alleen in het gemeentehuis samenwerken, maar ook daarbuiten. We betrekken de inwoners en ondernemers bij de plannen die er zijn en komen voor Scherpenzeel; het is immers het dorp van ons allemaal. Hoe moet Scherpenzeel er over pakweg 15 jaar uitzien? We willen graag weten wat de inwoners daarvan vinden en gaan hen dus uitdagen om mee te denken en te praten over de toekomst van het dorp. Plannen zijn er genoeg en het nieuwe college heeft hiervoor inmiddels samen met de gemeenteraad een mooie start gemaakt'' aldus de burgemeester. Het avontuur is begonnen.