• Frans van Hek (links) overhandigt het voorstel aan wethouder Gerard van Deelen.

    Margreet Hendriks

'Omdat ´t ook duurzaam kan'

SCHERPENZEEL De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond heeft wethouder Gerard van Deelen onlangs een eigen voorstel voor de toekomst van bedrijventerrein ’t Zwarte Land overhandigd.

,,We hadden dit rapport met de titel ‘Omdat het ook duurzaam kan…’ ook al ter kennisneming neergelegd bij het vorige college en de raad’’, vertellen Frans van Hek en Jan Ruijgrok van het stichtingsbestuur. ,,Het is helaas tot nu toe voor de gemeente nog geen aanleiding geweest om hierover met ons in gesprek te gaan. Daarom leek het ons goed om ons alternatieve voorstel voor herontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het nieuwe college.’’

BEWAKEN De stichting heeft zich ten doel gesteld om de kernwaarden van de Scherpenzeelse gemeenschap te bewaken. Die kernwaarden zijn het kleinschalige en ondernemende karakter, de gemeenschapszin en de groene omgeving van het dorp, zoals die nader zijn uitgewerkt in de Toekomstvisie Scherpenzeel 2030. Een uitbreiding van het bedrijventerrein met 75.000 m2 (Zwarte Land II) past volgens de stichting niet binnen die kernwaarden en staat volgens hen ook haaks op de structuurvisie van de gemeente en de visies van Regio Foodvalley en de provincie Gelderland. Zij zijn dan ook fel gekant tegen de uitbreidingsplannen die naar hun oordeel niet nodig zijn. ,,De aanleiding voor de plannen van Zwarte Land II is de uitbreidingsbehoefte van Mofidorm die al zijn bedrijfsactiviteiten in Scherpenzeel wil gaan concentreren’’, memoreren Van Hek en Ruijgrok.

GROENE INPASSING ,,Regio Foodvalley heeft inmiddels besloten om medewerking te verlenen aan 50.000 m2 bedrijventerrein voor Modiform ten behoeve van concentratieactiviteiten plus 25.000 m2 ruimte voor uitbreiding van lokale bedrijven. In dit besluit wordt niet aangegeven op welke locatie de uitbreidingsbehoefte zou moeten plaatsvinden. Inmiddels heeft Modiform, vanwege alle tegenstand, bij de gemeente een principeverzoek neergelegd voor inbreiding op het bestaande bedrijventerrein Zwarte Land I ter grootte van 40.000 m2. Daar is overigens al een uitbreiding gaande van 10.000 m2 voor een van zijn bedrijven. Dat wil men echter niet meetellen omdat dit bedrijf onder een andere naam opereert. In onze ogen is dat onzin, want dit bedrijf is eigendom van hetzelfde concern. Wij constateren dan ook dat er in totaal al wordt voldaan aan de 50.000 m2 uitbreidingsbehoefte van Modiform door inbreiding op het bestaande Zwarte Land. Dan is het vreemd dat er ook nog een principeverzoek wordt gedaan voor 75.000 m2 uitbreiding van bedrijventerrein op Zwarte Land II, waarvan ook nog eens 25.000 m2 is bestemd voor Modiform, die daardoor in totaal op 75.000 m2 uitbreiding uitkomt. De overige 50.000 m2 van Zwarte Land II, waarvan 25.000 m2 bestemd is voor andere lokale ondernemers en 25.000 m2 voor groene inpassing van de bouwmassa, is volgens ons in principe ook niet nodig. Op dit moment staat er al een kavel van ruim 5.500 m2 te koop op het bestaande bedrijventerrein, waar met de op Zwarte Land II voorziene maximum kavelgrootte van 2.000 m2 zo al twee tot drie bedrijven op gevestigd kunnen worden. Daarnaast zijn er op Zwarte Land I nog een aantal andere bedrijven gevestigd, zoals de Vion en Dealmans koekfabriek, die op termijn ook door plannen voor bedrijfsconcentratie wel eens uit Scherpenzeel zouden kunnen vertrekken. Alleen de Vion zou daar al een terrein van ruim 20.000 m2 achterlaten voor herontwikkeling. Kortom, het is maar zeer de vraag of Scherpenzeel de uitbreiding van Zwarte Land II in de toekomst echt nodig heeft’’, aldus Van Hek en Ruijgrok.

De stichtingsbestuurders zeggen te hopen dat het nieuwe college hun voorstel zal aangrijpen om serieus onderzoek te gaan doen naar alle (toekomstige) mogelijkheden op het bestaande Zwarte Land, voordat er een besluit wordt genomen over de uitbreiding met Zwarte Land II. ,,Dat hebben we wethouder Van Deelen ook nadrukkelijk gevraagd. Wij hopen dat zij dit gaan doen. Want het zou jammer zijn om nu uitbreidingsplannen te realiseren op een mooi stukje schaars groen in Scherpenzeel met cultuurhistorische waarde, om vervolgens te zien dat nagenoeg op hetzelfde moment stukken bestaand bedrijventerrein vrijkomen. We wachten af’’