• Arjan Klaver
  • import
  • Koen Suyk

Nota Duurzaamheid ter discussie

SCHERPENZEEL Het blijft kwakkelen met de totstandkoming van een kadernota Duurzaamheid in Scherpenzeel. Nadat een eerste versie vorig jaar door de politiek is teruggestuurd naar de tekentafel van het college, blijkt ook de aangepaste versie bepaald niet de algemene goedkeuring van de fracties te kunnen wegdragen. Met name ChristenUnie, PRO Scherpenzeel en CDA hadden vorige week in de Opinieronde stevige kritiek op de nota waarin volgens hen nog steeds de beloofde kaders ontbreken.

,,De nota is beter, maar nog lang niet goed’’, liet Chris van den Berg (CDA) weten. De nota is naar zijn oordeel nog steeds te algemeen van aard en mist duidelijke kaders. ,,Waar hebben burgers, bedrijven en organisaties die wat willen doen op het gebied van milieu mee te maken? Welke meetbare doelen hebben we, hoe meten we die en leggen dat vast?’’ Volgens Van den Berg zou het ook goed zijn wanneer het college voortaan in alle raadsvoorstellen de duurzaamheidsaspecten gaat aangeven, zodat telkens onder de aandacht wordt gebracht dat alle werkzaamheden van de gemeente op een of andere manier te maken hebben met duurzaamheid.

Ook Marieke van de Beek (CU) was bepaald niet tevreden met de herschreven kadernota. ,,Het is nog steeds onvoldoende duidelijk wat de doelstellingen van Scherpenzeel zijn. We lezen erin wat de doelen zijn van de provincie Gelderland en Regio FoodValley, maar welke energiedoelen stellen we onszelf? Zaken als verduurzaming van bestaande wijken, aansluitingen op het warmtenet, ideeën om grex-gelden te besteden voor duurzaamheid et cetera staan er allemaal niet in. Welke concrete uitdagingen leggen we neer voor Scherpenzeel en de inwoners?’’, wilde Van de Beek horen van wethouder Henny van Dijk, die dit dossier heeft overgenomen van de inmiddels vertrokken PRO-wethouder Ad van Es.

PRO-voorman Willem Schuur was het volledig met haar eens. ,,Het gaat bij duurzaamheid niet om vrijblijvende opgaven; we moeten dingen realiseren. Wat is het beleid ten aanzien van koop- en huurwoningen, agrarische en niet-agrarische bedrijven et cetera? In de nota staat ook geen woord over stikstof en fijnstof, terwijl dat toch nadrukkelijk de aandacht moet hebben. Ik mis nog steeds kaders en de financiële vertaling daarvan. De verdiepingsslag die wij wilden is nog steeds niet gemaakt, Daarom kunnen we deze nota niet steunen.’’

Coalitiepartijen GBS en SGP zagen ook nog wel wat verbeterpunten, maar oordeelden in het algemeen toch wat milder over de vernieuwde versie van de Kadernota Duurzaamheid. GBS-voorman Brons: bij de eerste versie waren wij gematigd kritisch, maar konden er in principe mee leven. Deze versie is uitgebreider en specifieker ingevuld. Wel missen we de rol van de raad in deze nota’’, aldus Brons die zich aansloot bij de wens van CDA-er Van den Berg om het allemaal niet te breed en vooral dicht bij huis en toetsbaar te maken. Ook het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in toekomstige raadsvoorstellen vond Brons een goed idee.

Maarten Zwankhuizen (SGP) vond dat deze Kadernota vooral aanknopingspunten moet bieden voor een praktische discussie aan de hand van drie duidelijke hoofdopgaven: een lokale warmtevisie, de energietransitie en de uitdagingen in de circulaire stromen. ,,Daar moet deze nota over gaan’’, aldus Zwankhuizen die daarbij benadrukte dat je als gemeente slechts een beperkt aantal dingen kan doen en een aantal discussies over praktische maatregelen al lastig genoeg zullen gaan worden.

Wethouder Van Dijk meende dat in de beoordeling van de nota twee begrippen van elkaar gescheiden moeten worden, namelijk kaders en visie. ,,De kadernota is opzettelijk breed opgezet, omdat duurzaamheid op veel zaken betrekking heeft. Alles heeft een duurzaamheidslabel, dus het gaat veel verder dan bijvoorbeeld energieopwekking. Onder deze nota komt straks een uitvoeringsprogramma waarin duidelijk wordt hoe wij het gaan aanpakken.’’

Van de Beek en Schuur probeerden het nog maar een keer: ,,We lezen nu alleen provinciale, regionale en landelijke doelstellingen in deze nota. Maar wat zijn de harde doelen van Scherpenzeel? Hoeveel procent reductie van CO2-uitstoot willen wij zelf bereiken en wanneer willen wij energieneutraal zijn?’’, wilden zij weten. Maarten Zwankhuizen waarschuwde ervoor om, boven op de al geformuleerde doelen van de provincie en de regio, in Scherpenzeel ook nog allerlei eigen doelstellingen te gaan bedenken. ,,Dan meten we ons wel een te grote broek aan. Aan de reeds opgelegde doelen zullen we onze handen al vol hebben. Veel ambitieuzer zijn is helemaal onhaalbaar’’, aldus Zwankhuizen die liet weten tevreden te zijn met een brede kapstok met hoofdpunten aan de hand waarvan in de komende jaren concrete plannen en onderwerpen kunnen worden uitgewerkt.

De oppositie bleef erbij dat Scherpenzeel eigen doelen dient te omschrijven. De discussie zal worden voortgezet in de komende raadsvergadering waar de nota als beslispunt op de agenda staat.