• Kulturhus de Breehoek Scherpenzeel.

    Rinus van Denderen

Kulturhus De Breehoek komt 286.500 euro tekort

SCHERPENZEEL Het bestuur van De Breehoek realiseert zich dat het besluit over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel consequenties kan hebben voor de exploitatie en het voortbestaan van het Kulturhus. In een brief aan het gemeentebestuur doet het een aantal suggesties dat mogelijk kan bijdragen aan het voor langere tijd behouden van deze voorziening.

Het bestuur meldt dat De Breehoek haar maatschappelijke functie als huiskamer voor Scherpenzeel niet kan blijven waarmaken zonder een structurele bijdrage van de gemeente. Het actuele exploitatietekort bedraagt op jaarbasis circa € 286.500; meer dan het dubbele van de huidige bijdrage van de gemeente. Dit exploitatietekort wordt vooral veroorzaakt door de hoge huisvestingslasten (op jaarbasis circa € 200.000, naast € 21.000 lokale lasten) en de afschrijvingen van circa € 187.000 per jaar. Een aanzienlijk deel van het tekort (€ 159.000 per jaar) dekt het bestuur op dit moment nog uit zijn algemene reserve.

Volgens het bestuur is er bij De Breehoek in de huidige vorm weinig ruimte voor verbetering van de exploitatie. Terugdringen van het exploitatietekort kan alleen door de bruikbaarheid van het gebouw te verbeteren. Daarvoor zijn flinke investeringen en aanpassingen nodig, zoals het realiseren van een andere entree met ontvangstbalie, een horeca- en verblijfsfunctie op de benedenverdieping, aanpak van de moeilijk beloopbare trap in de hal een een logischer plek voor de VVV.

Als het gemeentebestuur van Scherpenzeel kiest voor een herindeling met Barneveld wil De Breehoek graag een beroep doen op resterende incidentele middelen van de gemeente, om zoveel mogelijk van deze verbouwingswensen te realiseren om het exploitatietekort te kunnen terugdringen. Het bestuur moet dan ook gaan nadenken over de functie van de theaterzaal, omdat bij een fusie de belangrijkste gebruiker daarvan (de gemeenteraad) zal gaan verdwijnen. Het bestuur gaat er vanuit dat De Breehoek ook op de langere termijn financiële ondersteuning van de fusiegemeente nodig zal hebben. Als het zover komt, vraagt het bestuur het gemeentebestuur om dit nadrukkelijk in de nog te voeren onderhandelingen te bepleiten.

Als Scherpenzeel kiest voor zelfstandigheid ziet het Breehoek-bestuur wel wat in de, zowel in het verkennend onderzoek van de stuurgroep als in het initiatiefvoorstel van GBS genoemde, mogelijkheid om het Kulturhus te combineren met een nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis zal namelijk ontoereikend zijn om een op sterkte zijnde organisatie te huisvesten. Het bijbouwen van een vleugel aan De Breehoek wordt als een goede optie gezien, omdat de grond al in het bezit is van de gemeente en het bovendien kansen biedt voor het verbeteren van de nu verlieslatende exploitatie van De Breehoek door het gecombineerd gebruiken van verschillende ruimten en faciliteiten als catering/kantine, beveiliging, beheer en schoonmaak.

Over de betaalbaarheid van een ingrijpende verbouwing van De Breehoek en de aanbouw van een nieuw gemeentehuis heeft Gerrit Dijkstra, penningmeester van het Breehoek-bestuur, nog wel zijn twijfels. Maar Dijkstra erkent ook dat de toekomst van het Kulturhus in zijn huidige vorm, vanwege de exploitatietekorten, in een nieuwe fusiegemeente (op termijn) allerminst zeker zal zijn. ,,Daarom is het belangrijk dat er iets gebeurt om dit gebouw aantrekkelijker, beter bruikbaar en beter exploiteerbaar te maken. Er zitten nu bijvoorbeeld veel te veel ‘lege’ vierkante meters in een onhandige, grote en weinig sfeervolle halpartij. De Breehoek heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in Scherpenzeel. Vooruitlopend op de besluitvorming over de toekomstvisie vonden wij het daarom verstandig om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen van de stand van zaken en onze wensen onder de aandacht te brengen.’’