• Foto Rinus van Denderen

'Gemeente heeft schijn van belangenverstrengeling op zich geladen'

SCHERPENZEEL De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond ligt op ramkoers met de gemeente Scherpenzeel over de gang van zaken rond de uitbreidingsplannen van Modiform. In een brief aan het gemeentebestuur zegt de stichting te beschikken over nieuwe informatie daaromtrent en eist dat alle besluitvorming rond dit dossier door de gemeente wordt stilgelegd. Het college wijst de beschuldigingen resoluut van de hand.

Volgens de stichting zou onder meer uit stukken, die men op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur bij de gemeente heeft opgevraagd, een 'onthutsend beeld' naar voren komen over rol van de gemeente rond de uitbreidingsplannen.

ENERGIEVERSLINDEND Zo plaatst men ernstige vraagtekens bij de noodzakelijke deskundigheid en bestuurskracht van de gemeente om een groot bedrijf als Modiform strak aan de vergunningsvoorwaarden te houden. De onderneming, die in de brief wordt betiteld als een energieverslindende en milieuvervuilende plasticfabriek, zou de voorwaarden van verstrekte vergunningen in het verleden aan hAARS laars lappen en pas maatregelen nemen na herhaalde sommeren en dreigen met dwangsommen. ,,Het kwaad is dan al geschied met alle risico's van dien'', betoogt de stichting. ,,Het verder laten vollopen van het bestaande Zwarte Land door een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt, in combinatie met een gemeente die niet in staat is een adequate naleving af te dwingen, resulteert in een gevaarlijke cocktail met mogelijk desastreuze gevolgen voor onze leefomgeving.'' De stichting stelt dat Modiform alleen kan uitbreiden onder de regie van een grotere gemeente die wel de mogelijkheden, faciliteiten en daadkracht heeft dit bedrijf strak te controleren. Een andere punt waarover de stichting zich boos maakt is de ontdekking van het bestaan van een 'projectgroep Zwarte Land 2' waarin de gemeente met Modiform en het advocatenkantoor van de ondernemers overleg heeft gevoerd over Zwarte Land 2. ,,Uit de verslagen blijkt dat dit een onderhands, strategisch en lobby overleg is, waarbij de gemeente samen optrekt met Modiform en waarin ervan wordt uitgegaan dat 7,5 ha Zwarte Land 2 moet worden gerealiseerd. Dit alles terwijl het college van b. en w. in onze maandelijkse gesprekken steeds beweerde dat er nog geen aanvraag van Modiform was en er dus niets te overleggen viel'', stelt de stichting die daarbij meedeelt dat het vertrouwen in de gemeente dusdanig is geschaad dat zij voorlopig geen behoefte meer heeft aan de gesprekken met het college.

BELANGENVERSTRENGELING Ook is de stichting van mening dat de gemeente de zware schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen. ,,Dit vanwege berichten dat men met Modiform in overleg is om, als Scherpenzeel eventueel wordt opgeheven en opgaat in Barneveld, het gemeentehuis te willen verkopen ter wille van de eventuele uitbreiding van Modiform op het bestaande bedrijventerrein'' zo schrijft men. ,,De gemeente is hiermee direct belanghebbende geworden. Toestemming voor uitbreiding werkt sterk verkoopbevorderend voor het gemeentehuis'' redeneert de stichting die meent dat de gemeente daarom alle besluitvorming inzake Modiform dient op te schorten totdat vaststaat of Scherpenzeel zelfstandig blijft ('en daarom de verkoop van het gemeentehuis van de baan is') of besloten is dat de gemeente fuseert met bijvoorbeeld de gemeente Barneveld ('zodat de nieuwe gemeente de besluitvorming op afstand en objectiever kan overnemen dan nu in Scherpenzeel het geval is'). Indien uiterlijk per 1 oktober niet aan dit verzoek wordt voldaan wil de stichting de provincie gaan verzoeken de regie over dit onderwerp over te nemen. ,,Indien nodig zullen we niet aarzelen via de bestuursrechter bovengenoemd opschortbesluit af te dwingen.''

Het college van B&W laat in een reactie weten verbaasd te zijn over de toon en inhoud van de brief. ,,Met de SHSGG zijn op regelmatige basis gesprekken gevoerd. De informatie die wij de stichting in deze gesprekken, en ook naar aanleiding van het WOB-verzoek hebben verstrekt, is niet te rijmen met de inhoud van deze brief.''

ONNODIGE ONRUST Het college noemt het kwalijk, dat op basis van de uitkomst van de WOB-verzoeken, onjuiste informatie over de bedrijfsvoering bij Modiform naar voren komt. ,,Dit kan onnodige onrust in de samenleving veroorzaken. Wij benadrukken dat er nooit gevaar is geweest voor mens, dier of milieu'' benadrukt het college.

Wat betreft het bestaan van een projectgroep merkt het college het volgende op. ,,Overleg met een initiatiefnemer is niet meer dan gebruikelijk (bij ieder complex dossier) en logisch gezien de opdracht van de raad om de haalbaarheid van Zwarte Land II te onderzoeken. Wij zijn daar altijd transparant over geweest. Dit heeft bovendien geleid tot dialoog met omwonenden, en plannen die (zoals het er nu naar uitziet) minder impact op de omgeving hebben.''

Ten aanzien van het gemeentehuis tenslotte benadrukt het college dat dit sowieso in de verkoop zal komen, ongeacht de discussie over zelfstandigheid of herindelen: in het eerste geval is het gemeentehuis veel te klein en in het tweede niet (in deze hoedanigheid) meer nodig.

Samenvattend komt het college tot de conclusie dat de brief van de stichting onjuistheden bevat en aantijgingen op basis van uit hun verband gerukte feiten. ,,Wij herkennen ons dan ook in het geheel niet in het geschetste beeld'' aldus het college. ,,We blijven openstaan voor een gesprek met de SHSGG, wel op basis van feiten.''