• Nader onderzoek naar het deelplan centrum vindt het college niet nodig omdat daar al concrete plannen in uitvoering zijn.

    Margreet Hendriks

Integraal Plan van tafel

Gemeente ziet af van aanbod tot aankoop rechten

SCHERPENZEEL Er komt geen nader onderzoek naar een aantal deelplannen van het Integraal Plan Scherpenzeel dat vorig jaar door de ondernemers aan de gemeente is gepresenteerd. In een tussentijdse rapportage meldt het college in deze fase inhoudelijk en financieel geen meerwaarde te zien in vervolgonderzoeken en daarom te hebben afgezien van een aanbod tot het kopen van de rechten van het Integraal Plan.

Naar aanleiding van de ideeën voor een uitbreiding en het opknappen van het industrieterrein 't Zwarte Land presenteerden de voorzitter van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel Henk den Boer en oud-voorzitter Peter de Wit namens de ondernemers een plan waarin de uitbreiding van het bedrijventerrein gekoppeld werd aan het op de schop nemen van diverse andere locaties in Scherpenzeel. Het plan voor een integrale benadering van hoe Scherpenzeel zich in de toekomst kan ontwikkelen op het gebied van werken, wonen en recreëren, dat op initiatief en in opdracht van de ondernemers was uitgewerkt door GC Consultancy B.V. in Ede, zou een kwaliteitsimpuls moeten geven aan het gehele dorp. Daarnaast, zo was de redenering, zou door het creëren van nieuwe woningbouwlocaties rond onder andere De Breehoek en een deel van sportpark De Bree geld gegenereerd kunnen worden voor het oplossen van diverse knelpunten zoals een grootsere aanpak van het centrum, een nieuw gemeentehuis en door verplaatsingen een betere huisvesting van een aantal sportverenigingen. Hiervoor was door GC Consultancy reeds contact gelegd met een grote ontwikkelaar.

Hoewel het initiatief veel lof kreeg was er bij het (oude) college en een deel van de politiek nogal wat scepsis over de financiële onderbouwing van het plan. Over de uitbreiding van de capaciteit het industrieterrein was vrijwel iedereen het wel eens, maar in de in de deelplannen geopperde nieuwe woningbouwlocaties kon het college geen extra inkomsten ontdekken ten opzichte van de reeds beschikbare ontwikkellocaties en een (gedeeltelijke) verplaatsing van sportverenigingen zou het huidige beleid van centraliseren doorkruisen. Niettemin besloot een meerderheid van de gemeenteraad eind vorig jaar om de deelplannen niet direct af te serveren en vroeg het college om er nog eens goed naar te kijken en vervolgonderzoek te doen.

Uit de tussentijdse rapportage meldt het college dat GC Consultancy B.V., ten behoeve van een nader onderzoek naar de mogelijke financiële haalbaarheid en risico's, het Integraal Plan Scherpenzeel aan de gemeente te koop heeft aangeboden voor een bedrag van 52.500,- euro (ex BTW). Voor dit bedrag zou men dan gebruik kunnen maken van het plan in fysieke en digitale vorm, de architectrechten voor de deelplannen (exclusief Industrieterrein), beeldvorming- en retentiemateriaal en de financiële rekenmodellen.

Alvorens hierover te besluiten heeft het college de plannen eerst maar eens afgezet tegen de projecten die inmiddels in voorbereiding en in uitvoering zijn in Scherpenzeel. Daarbij is men tot de slotsom gekomen dat bijvoorbeeld de planvariant Akkerwinde, waarin onder meer de aanleg van een sportaccommodatie werd voorgesteld, niet meer relevant is omdat dit project al zover is gevorderd dat men begin 2019 gaat starten met de woningbouw. Een andere in het Integraal Plan uitgewerkte planvariant voor de bouw van een gemeentehuis op de locatie De Bree betitelt het college als te prematuur omdat een eventuele locatiekeuze voor een nieuw gemeentehuis pas in discussie kan worden gebracht wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomst van Scherpenzeel. Ook voor de herinrichting van het centrum zijn al concrete plannen in voorbereiding en uitvoering en datzelfde geldt voor het deelplan rond Plan Weijdelaer. Alles overziende concludeert het college dan ook dat het verder onderzoeken van deze deelplannen in deze fase inhoudelijk en financieel geen meerwaarde biedt. Daarom is besloten geen gebruik te maken van het aanbod van GC Consultancy B.V. voor de aankoop van de rechten van het plan. In plaats daarvan wil men de plannen die reeds in voorbereiding zijn voor het gebied Centrum e.o. voor verdere visievorming koppelen aan de uit te werken omgevingsvisie Scherpenzeel. Met dit traject, waarbij ook inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties betrokken worden, wil men binnenkort van start gaan.