• Scherpenzeel: Cultuur centrum De Breehoek: Kulturhus De Breehoek

    Foto Rinus van Denderen

Hogere tekorten De Breehoek

SCHERPENZEEL Het bestuur van Kulturhus De Breehoek verwacht in de komende jaren een hoger tekort aan geldmiddelen dan uit de jaarlijkse subsidie kan worden gefinancierd. Dat blijkt uit een memo waarin het college de gemeenteraad informeert over de huidige stand van zaken bij het Kulturhus.

In 2017 wordt een tekort verwacht van 72.000 euro, wat De Breehoek mogelijk nog zelf kan financieren. In 2018 en 2019 denkt men echter naast het door de raad toegezegde subsidiebedrag van 44.000 euro per jaar nog respectievelijk 97.000 en 83.000 euor nodig te hebben om de begroting sluitend te maken. De algemene conclusie van het college is dat de verbetering van de brutomarge langzamer gaat dan in 2015 begroot en dat de kosten structureel hoger liggen. Het netto resultaat verbetert de komende jaren wel, maar langzamer dan eerder werd verwacht. Hierdoor blijft er volgens het college een extra subsidiebehoefte bestaan.

Voor het achterblijven van de brutomarge ten opzichte van het herstructureringsplan wordt een aantal oorzaken genoemd. De begrote stijging van de huuropbrengsten gaat minder snel, doordat onder andere de onvoordelige huurcontracten moeilijk aan te passen zijn. Daarbij wordt aangegeven dat er nog niet gekozen is voor huurverhogingen bij gesubsidieerde instellingen, omdat deze weer leiden tot een hogere subsidieaanvraag bij de gemeente.

Verder wordt vastgesteld dat het tijd kost om het merk 'De Breehoek' regionaal in de markt te zetten. De horecaomzet stijgt wel, maar eveneens minder snel dan geraamd. Daarnaast heeft De Breehoek te maken met hogere personeelskosten dan geraamd. De toename van het aantal activiteiten betekent meer inzet van personeel en daarnaast bleek een aantal personele maatregelen, waarmee in het herstructureringsplan rekening was gehouden, op juridische problemen te stuiten. Hierdoor zijn de kosten minder gedaald dan verwacht. Ook blijken de algemene kosten voor ICT en dergelijke in het herstructureringsplan wat te laag ingeschat.

In het memo wordt ook een aantal maatregelen aangegeven waarmee men de tekorten wil gaan beperken. Naast het organiseren van extra activiteiten gaat het ook om het aanpassen van de afspraken met huurders en gebruikers. Bij de vaste huurders kan dat echter pas aan het einde van een huurovereenkomst, die doorgaans een looptijd heeft van vijfjaar. Ook streeft men naar een betere planning, waardoor effectiever met de omzet van het personeel kan worden omgegaan. De Breehoek stapt verder over naar een andere energieleverancier, omdat is gebleken dat de vorige niet de voordeligste was. Gelet op het resultaat van de doorrekening wil De Breehoek een aantal vervangingsinvesteringen uitstellen. Dit levert een voordeel op, zodat de extra subsidiebehoefte niet nog verder oploopt. Tegelijkertijd komt dit de bedrijfsvoering van De Breehoek niet ten goede en wordt hiermee mogelijk een nieuw probleem voor de toekomst gecreëerd. Het college geeft aan de benodigde extra subsidiebedragen in de Programmabegroting 2018-2021 op te nemen. Bij die gelegenheid kan ook de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Label:

De Breehoek