• Scherpenzeel: Gemeentehuis

    Foto Rinus van Denderen

Herrie over project Walstrolaan

SCHERPENZEEL Een vereniging van particulieren heeft bij de gemeente een plan ingediend voor een woningbouwproject op de locatie van de voormalige Maatjesschool aan de Walstrolaan. Hoewel het particulier initiatief in de Opinieronde door alle raadsfracties in principe werd toegejuicht, liepen de gemoederen hierover vorige week in de raadsvergadering bijzonder hoog op. Lont in het kruitvat was de mededeling van twee CDA-raadsleden dat zij als gegadigden betrokken zijn bij het project.

 

Het raadsvoorstel om de grondexploitatie van de locatie vast te stellen op basis van een nog nader uit te werken plan voor de bouw van twaalf levensloopbestendige koopwoningen plus twee kavels had in de Opinieronde alleen wat vragen opgeroepen over de keuze voor dit project.

De uitleg van wethouder Van Dijk, dat bouwprojecten op basis van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) volgens de door de raad vastgestelde Woonvisie als wenselijk worden betiteld en gestimuleerd moeten worden, vond met name de fractie van Gemeentebelangen (GBS) nogal magertjes. Zonder alternatieve plannen om een afweging te kunnen maken zou de motivatie voor de keuze voor dit CPO-initiatief volgens deze fractie in elk geval beter onderbouwd moeten worden.

GBS kwam in de raadsvergadering dan ook met een amendement om het besluit over de grondexploitatie nadrukkelijk los te koppelen van het onderliggende plan. GBS-raadslid Hennie van Dijk liet weten hiertoe extra gestimuleerd te zijn door het feit dat zij bij haar verzoek om nadere informatie over het CPO van de betreffende ambtenaar op het gemeentehuis nul op het rekest had gekregen.

De mededeling (voorafgaande aan de behandeling van het raadsvoorstel) van CDA-voorman Johan Slappendel dat zowel hij als zijn fractiegenoot Jan van Kampen zich afzijdig zouden houden van de beraadslagingen, omdat beiden mogelijk deelnemer gaan worden in het CPO voor de Walstrolaan, gooide daarbij nog eens extra olie op het vuur. ,,Het is buitengewoon treurig dat wij nu pas horen van deze betrokkenheid'' vond GBS-fractievoorzitter Henk Brons, die na de reacties in eerste termijn dan ook meteen om een schorsing verzocht.

In de pauze liepen de emoties tussen de verschillende partijen hoog op.

Daarbij ging het voor GBS niet alleen om de betrokkenheid van de twee CDA-raadsleden bij het project, maar men maakte zich ook boos omdat mensen die niet in het CPO deelnemen geen kans maken op een woning in het project. Volgens Hennie van Dijk is dit niet te billijken bij een ontwikkeling waarvoor grond verworven wordt van de gemeente. Zij meent dat iedere belangstellende mee zou moeten kunnen loten voor een woning in het project. Over dit laatste leek echter breed gedragen twijfel te bestaan.

Het project is al overtekend en er is een wachtlijst van mensen die hopen dat er door het afhaken van een deelnemer een plekje vrijkomt.

De ontwikkelingskosten worden betaald door de deelnemers in het project. ,,Dan kun je toch niet eisen dat die straks moeten loten om de woning waarvoor zij zelf het werk hebben gedaan'' vond Marieke van de Beek (CU).

Burgemeester Visser trachtte het venijn uit de discussie te halen met een voorstel om het onderwerp door te schuiven naar de volgende raadsvergadering. Visser liet weten in deze vergadering ook verrast te zijn door de mededeling dat twee raadsleden mogelijk privébelangen hebben bij de ontwikkeling die volgt uit het besluit over de grondexploitatie. Het feit op zich zou volgens de burgemeester niet een probleem moeten zijn, maar een gedegen advies leek hem verstandig. Ook omdat de betreffende raadsleden hadden aangegeven weliswaar niet deel te nemen aan de beraadslagingen, maar wel van hun stemrecht gebruik te willen maken. Voor een uitstel kreeg Visser echter de handen van de raad niet op elkaar. Wel besloten Slappendel en Van Kampen zich ook van stemmen over het voorstel te zullen onthouden; zij verlieten hiervoor tijdelijk de raadszaal. De SGP kwam vervolgens met een eigen amendement waarin een knip werd gemaakt tussen de exploitatie en het CPO-plan met als doel de privaatrechtelijke aspecten van de laatste transactie nog nader te onderzoeken. Met de stemmen van GBS en VVD tegen werd het geamendeerde voorstel uiteindelijk met 6 tegen 4 aangenomen.