• Veel Scherpenzelers genieten van de sociale contacten die ze binnen het dorp hebben.

    Margreet Hendriks

'Goed toeven in Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL 'Het is goed toeven in Scherpenzeel'. Dat is een duidelijke conclusie in de toekomstvisie die vanavond om 19.00 uur tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Breehoek feestelijk zal worden gepresenteerd en besproken. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

In de afgelopen tijd zijn er onder meer verschillende bijeenkomsten geweest waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun mening konden geven over Scherpenzeel. Hen werd gevraagd aan te geven welke thema's zij belangrijk vinden voor het dorp. Wat gaat er goed en waarover maakt men zich zorgen? Ook is er een enquête gehouden onder de inwoners en is er een analyse gemaakt van het huidige Scherpenzeel. De inwoners van Scherpenzeel blijken opvallend positief over hun woon- en leefomgeving.

GUNSTIG INGEKLEMD Dit wordt ook bevestigd door een analyse van Bureau Berenschot. ,,Scherpenzeel heeft veel mee. Er is weinig werkloosheid, nauwelijks misdaad, verkeersongevallen of kinderen die zonder diploma de school verlaten. Veel Scherpenzelers zetten zich in voor de kerk, de sportvereniging of het zwembad en genieten van de sociale contacten die ze binnen deze sociale verbanden hebben. De gemeenschap is hecht en krachtig, er is veel trots en tevredenheid en de inwoners wonen er graag. Scherpenzeel heeft een bovengemiddeld goed voorzieningenniveau en levensverwachting die boven het Nederlands gemiddelde ligt. Het dorp ligt gunstig ingeklemd in economisch krachtige regio's en ondernemers gevestigd in Scherpenzeel creëren, mede daardoor, veel banen. Bovendien zijn de gemeentelijke financiën bijzonder goed op orde.''

SCHERPE KEUZES Op de lange termijn, waarvoor de 'Toekomstvisie Scherpenzeel tot 2030' bedoeld is, zijn er volgens Berenschot wel duidelijke knelpunten aan te wijzen. De inwoners noemen daarbij vooral de woningmarkt voor starters en senioren en de verdeling van de schaarse ruimte tussen groen, woningen en bedrijfsleven.

Door het voeren van het juiste beleid kan de overheid (het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie) ertoe bijdragen dat Scherpenzeel in 2030 nog steeds een aantrekkelijk dorp is. Hierbij zou men zich vooral moeten richten op scherpe keuzes bij schaarse ruimte, leeftijdsbestendig wonen en bouwen en vitaliteit en leefbaarheid.

BESTUURLIJKE FUSIE Voor het vertalen van de ambities in de toekomstvisie naar een uitvoeringsprogramma is volgens Berenschot organisatieontwikkeling en een actievere regionale samenwerking nodig. Ook 84 procent van de geraadpleegde inwoners vindt het heel verstandig dat op het gebied van bijvoorbeeld economie, duurzaamheid, openbaar vervoer en ook wonen actief wordt samengewerkt met buurgemeenten. Berenschot noemt het opvallend dat vanuit ondernemers en maatschappelijke organisaties het thema samenwerking nog krachtiger wordt benadrukt en dat er zelfs een pleidooi werd gehouden om na te denken over een bestuurlijke fusie (herindeling). Dat laatste is in de toekomstvisie in elk geval niet het vertrekpunt van het gemeentebestuur waarin men uitgaat van bestuurlijke zelfstandigheid om de ambities van een mooie toekomst van Scherpenzeel te verwezenlijken.

VIDEOFILMPJES Het lijvige document van de toekomstvisie is inmiddels ook in te zien via de website van de gemeente Scherpenzeel. Daarop zijn ook videofilmpjes te zien, waarin allerlei Scherpenzelers hun mening geven over het dorp en de manier waarop zij de toekomst daarvan zien. Scherpenzeel beschikt overigens sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw over een eigen volkslied. Dorpgenoot Nico de Haan stelde tijdens een van de bijeenkomsten over de toekomstvisie zelfs voor om dit voortaan aan het begin van elke raadsvergadering aan te heffen. Tot een serieuze overweging hiervan is het niet gekomen, maar ter gelegenheid van de presentatie van de toekomstvisie zal muziekvereniging Caecilia het lied vanavond spelen tijdens de inloop van de bijzondere raadsvergadering (vanaf 18.40 uur).

Aansluitend op de toekomstvisie zal de benoeming van GBS-raadslid Henny van Dijk-van Ommering plaatvinden, en ook de beëdiging van haar opvolger in de gemeenteraad, Jan van de Fliert. Na de bijeenkomst, die naar verwachting tot 21.00 uur zal duren, kan afscheid worden genomen van vertrekkend interim-burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Zij begint morgen in haar nieuwe functie van waarnemend burgemeester van de gemeente Druten.