• Margreet Hendriks
  • Spandoek.

    Margreet Hendriks

'Geen grote hal Zwarte Land 2'

SCHERPENZEEL Het beeld dat in de afgelopen tijd is gepresenteerd van een grote hal van 5 hectare op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 't Zwarte Land 2 kan vooralsnog niet rekenen op draagvlak binnen dit college.

Dat is te lezen in een notitie met uitgangspunten die donderdag is verstrekt aan de gemeenteraad. Het college wil wel constructief meewerken aan alternatieve plannen met inbreiding van een zo groot mogelijk deel van de uitbreiding van Modiform op het bestaande bedrijventerrein en het bieden van ruimte voor kleinschalige uitbreiding op het nieuwe Zwarte Land 2.

WELWILLEND Het college meldt welwillend te blijven ten aanzien van de wens van Modiform om haar bedrijfsactiviteiten in Scherpenzeel te concentreren. ,,De weerstand van zowel direct omwonenden als breder in de samenleving tegen met name de schaal van de uitbreidingsplannen van Modiform is evident'', meldt het college.

,,Daarom zijn wij ook actief de dialoog aangegaan met zowel de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond als met de initiatiefgroep bestaande uit Modiform, Berkhof en de Ondernemersvereniging Scherpenzeel. Het is duidelijk dat bedrijfsbelangen, algemeen belang en de belangen van omwonenden met elkaar in balans moeten worden gebracht.''

UITBREIDINGSBEHOEFTE Het college vertelt de initiatiefgroep gevraagd te hebben om de mogelijkheden te onderzoeken om een zo groot mogelijk deel van de uitbreidingsbehoefte van Modiform te realiseren op het bestaande bedrijven. Dit zou het ruimtebeslag op 't Zwarte Land 2 immers verkleinen wat, afhankelijk van de concrete invulling, mogelijk zal leiden tot een breder draagvlak.

Signalen hierover zou de gemeente ook hebben ontvangen op de door de initiatiefgroep georganiseerde informatieavond voor omwonenden, waarop een aantal omwonenden van de Stationsweg heeft uitgesproken dat een uitbreiding van 2,5 hectare bedrijventerrein ten behoeve van kleinschalige lokale bedrijvigheid voor hen bespreekbaar is.

Het college meldt verder dat men de maatschappelijk onrust die is ontstaan over impact van de uitbreidingsplannen van Modiform serieus neemt. ,,Ook in de raad, het college en de provincie leven nog vragen. Deze dienen afdoende beantwoord te worden voordat tot een principebesluit kan worden gekomen.'' Om daarbij tot eenduidige besluitvorming te kunnen komen is het college het overleg aangegaan met de provincie. Afgesproken is dat gemeente, provincie en Regio FoodValley een gezamenlijk feitenoverzicht gaan opstellen waarin alle vragen die leven worden geadresseerd. ,,Op basis van dit overzicht kunnen wij als college en raad alsmede Gedeputeerde Staten dan tot een eigen afweging komen.'' Het college benadrukt dat de plannen concreet uitgewerkt moeten zijn voordat er een definitief standpunt wordt ingenomen. ,,Daarbij gaan we niet alleen naar bouwvolumes kijken, maar ook naar impact op de samenleving, ruimtelijke inpasbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.''