• Riool

GBS en SGP willen extra verhoging rioolheffing skippen

SCHERPENZEEL Met de steun van de fracties van GBS en SGP heeft de gemeenteraad donderdag een amendement aangenomen om in de programmabegroting 2019 af te zien van een extra verhoging van € 9,- op de rioolheffing. ,,Het gaat goed met Scherpenzeel. We hebben een mooie begroting met veel ambities. Dan is het goed om ook de inwoners hiervan te laten meeprofiteren'' lichtte GBS-voorman Henk Brons toe.

Zijn actie kreeg alleen de steun van de SGP die, zoals fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen opmerkte, ditzelfde voorstel vorig jaar al indiende maar toen van alle andere raadsfracties nul op het rekest kreeg. Hij zei het mooi te vinden dat GBS nu kennelijk op andere gedachten is gekomen en liet weten dat zijn partij zich achter het voorstel zou scharen.

De andere partijen vonden het een minder goed idee. Er werd op gewezen dat de extra verhoging conform een ouder raadsbesluit wordt toegepast omdat er nog wordt gewerkt aan een nieuw afvalwaterplan en het nu nog niet in te schatten is welke effecten dat heeft op de tarieven voor rioolheffing. ,,Eerst verlagen en straks misschien weer extra moeten verhogen is geen goed signaal naar de inwoners.'' Ook het gebaar zelf werd nogal dunnetjes genoemd. ,,Het gaat eigenlijk om een te verwaarlozen bedrag. Twee keer minder je grijze container aan de weg zetten en je bent ook € 9,- per jaar minder aan gemeentelijke lasten kwijt'' redeneerde Willem Schuur (PRO Scherpenzeel). CU en CDA vielen hem daarin bij. Daarbij werd opgemerkt dat het niet zo is dat de gemeente helemaal niets doet aan lastenverlichting voor de inwoners omdat er in de programmabegroting ook al wordt afgezien van het toepassen van de inflatiecorrectie op de tarieven voor de OZB. Maarten Zwankhuizen daarentegen merkte op dat hij inzake een voorstel voor verdere lastenverlichting eigenlijk wel wat meer had verwacht van GBS dan deze € 9,- per jaar. ,,Dat zit er kennelijk niet in. Jammer'', aldus Zwankhuizen die met de steun van zijn fractie wel ervoor zorgde dat het amendement van GBS met meerderheid van stemmen werd aangenomen.