• Ted Walker

FoodValley wil naar internationale top

SCHERPENZEEL De partijen in de regio FoodValley hebben zich verbonden aan de ambitie om in 2025 de internationale topregio te zijn op het gebied van agrifood. Regio FoodValley is niet alleen de samenwerking tussen acht gemeenten, maar ook de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in dat gebied. De voortgangsrapportage waarin de projecten benoemd zijn, geeft gedetailleerd weer wat er in 2016-2017 gebeurd is.

De ambitie en inzet wordt ook erkend in het deze week gepresenteerde regeerakkoord. Burgemeester René Verhulst van Ede, voorzitter van Regio FoodValley: ,,Een mooie mijlpaal en erkenning van alle inspanning die de gezamenlijke gemeenten en instellingen in de Regio FoodValley leveren. Onze ambitie is om in 2025 de internationale topregio te zijn op het gebied van agrifood. Het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor mens en dier is een van onze uitgangspunten, wij werken hier hard aan en de vermelding van in het Regeerakkoord is een mooie erkenning hiervan."

VOORTGANGSRAPPORTAGE Alle programma's omvatten projecten die de ambities moeten realiseren die ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid samen hebben geformuleerd. De belangrijkste activiteiten en resultaten zijn in deze voortgangsrapportage opgenomen. Verhulst: ,,Het rapport bestaat uit drie delen: In het eerste deel staan de projecten van de samenwerkende kennisinstellingen, ondernemers en overheden. Dit noemen we ook wel de Triple Helix. In het tweede deel zijn de projecten van de acht samenwerkende gemeenten beschreven. In het laatste deel staan de overige ontwikkelingen rond Regio FoodValley.''

PROJECTEN ,,Op het gebied van regionale ruimtelijke ontwikkeling is in het afgelopen jaar erg veel gebeurd aan activiteiten en projecten'', zegt Verhulst. ,,Project Menukaart Regio FoodValley is pilotproject in de provincie Gelderland. De Menukaart is een werkwijze die op basis van lokaal maatwerk twee dingen tegelijk oplevert: extra ontwikkelingsruimte voor ondernemers in het buitengebied en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving. De Menukaart kan worden ingezet als de aanvraag van de ondernemer niet in het bestemmingsplan past, maar wel in het provinciale beleid.''

Als primaire foodproducent is de landbouwsector onlosmakelijk verbonden met de FoodValley, legt de voorzitter uit. ,,Vernieuwing van de landbouw is één van de focusthema's uit de gebiedsvisie. Het Manifest van Salentein is voortgekomen uit de agrarische conferentie die begin dit jaar georganiseerd is. Dit Manifest is opgesteld samen met de ketenpartners. Alle partijen onderschrijven dat een aantal acties wenselijk is voor een duurzame toekomst van de primaire sector in de regio FoodValley.''

Een goede bereikbaarheid is van belang voor de ontwikkeling van de regio. De aanpak van het knooppunt A1/A30 draagt hieraan bij. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarmee de Kamer minister Schultz opdraagt om in te stemmen met de start van een MIRT-onderzoek.