• Margreet Hendriks

College wil huisvesting aanpakken

SCHERPENZEEL De politiek krijgt aanstaande donderdag bij de informatieronde De Breehoek een lekker kluifje voorgelegd. Het college heeft namelijk twee raadsvoorstellen omtrent de huisvesting van de gemeentelijke organisatie geagendeerd.

Naast een budget van 54.000 euro voor een nader onderzoek naar een drietal locaties voor mogelijke huisvesting in de toekomst, wordt ook een krediet van ruim 200.000 euro gevraagd voor de noodzakelijke aanpassing en verbouwing van het huidig onderkomen.

NADELEN De aanpassing van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is een al langer lopende discussie. Sinds 2003 is het gemeentehuis gevestigd in de 'Buitenplaats' aan de Stationsweg, waarbij later ook het naastliggende pand de 'Villa' is betrokken. Aan de huidige huisvesting kleven echter een aantal nadelen. Er is groot onderhoud aan de gebouwen nodig, de arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten hebben dringend aandacht nodig, de gebouwen zijn niet doorgankelijk voor mensen met lichamelijke functiebeperkingen, de ligging buiten het centrum van het dorp en de niet optimale uitstraling als gemeentehuis.

SCENARIO´S In 2015 is er al een verkenning geweest van een aantal scenario's, waarbij naast een grondige aanpak van het huidig onderkomen ook gekeken is naar alternatieve mogelijkheden voor huisvesting bij De Breehoek en in Huis Scherpenzeel.

De laatste locatie is in 2017 opnieuw als optie onderzocht. De verkenningen in zowel 2015 als 2017 zijn volgens het college echter onvoldoende uitgewerkt. Oorzaken hiervan zijn onder andere het ontbreken voldoende onderzoeksbudget en het feit dat deze niet zijn gedaan door een team van mensen met verschillende expertises, waardoor belangrijke aspecten onderbelicht zijn gebleven.

Om tot zorgvuldige besluitvorming over (de locatie van) de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie te komen, stelt het college voor nog één keer gedegen onderzoek doen. Voor het opstellen van een programma van eisen en het eventueel uitwerken van voorkeursvarianten voor huisvestingsmogelijkheden denkt men ongeveer een jaar nodig te hebben. In dit proces zullen zowel de ambtelijke organisatie, het bestuur, de gemeenteraad als de samenleving betrokken worden.

WETTELIJKE VEREISTEN Los hiervan is het volgens het college noodzakelijk om op korte termijn een investering te plegen in de huidige huisvesting aan de Stationsweg. De gebouwen voldoen namelijk op dit moment niet (meer) aan de wettelijke vereisten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. De brandweer heeft een risico-inventarisatie gedaan waaruit blijkt dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Zo moeten er vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid maatregelen genomen worden bij de hoofdingang van zowel de 'Buitenplaats' als de 'Villa', is er een aanpassing nodig van de publiekbalies om aan de Arbovereisten te kunnen voldoen en deze toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking, zijn er wat tijdelijke maatregelen nodig om binnenklimaat te verbeteren en moeten de verdiepingen van de 'Buitenplaats' beter toegankelijk worden gemaakt door de installatie van de in 2014 al aangeschafte lift te installeren. Voor het plaatsen van de lift zal de hal van het gebouw aangepast moeten worden, waarbij men meteen het invalidentoilet beter toegankelijk wil maken.Omdat er ook nog onderzoek wordt gedaan naar de huisvesting van de gemeente en de raad op basis daarvan nog een besluit moet nemen op welke locatie de gemeentelijke organisatie in de nabije toekomst permanent gevestigd zal worden, beperkt de kredietaanvraag van ruim 200.000 euro zich volgens het college uitsluitend tot de meest noodzakelijke aanpassingen van de panden voor een periode van enkele jaren.

De voorstellen zullen donderdag 22 februari nader worden toegelicht tijdens de informatieronde van de gemeenteraad in De Breehoek. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.