• Het college wil snel kunnen beginnen met de sloop van het leegkomende schoolgebouw aan de Bruinhorsterlaan.

    Margreet Hendriks

Bruinhorstlocatie mogelijk pilot bij onderzoek energieneutraal bouwen

SCHERPENZEEL Gemeente en Woonstede gaan bij de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Bruinhorsterlaan kijken naar de mogelijkheden voor de bouw van energieneutrale woningen. Dit is vastgelegd in de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie voor 2017.

Margreet Hendriks

 

Op de voormalige schoollocatie wil de gemeente 13 woningen gaan ontwikkelen, te weten 7 (senioren)koopwoningen en 6 sociale huurwoningen. Bij het tenderen (aanbieden) van de te realiseren woningen in dit project zal de gemeente marktpartijen uitnodigen om energieneutraal als meeroptie aan te bieden. Voor de 6 sociale huurwoningen binnen dit project maakt Woonstede een woonlastenvergelijking tussen bouwen conform bouwbesluit (EPC < 0,4) en energieneutraal. Woonstede maakt op andere op basis hiervan een keuze tussen beide opties voor de sociale huurwoningen. De gemeente maakt deze keuze voor de overige woningen binnen het project.

NUL ENERGIE WONING Het beleid van de (Europese) overheid is erop gericht om alle nieuwbouwwoningen vanaf  2020 energieneutraal te laten zijn. Met 'energieneutraal' wordt bedoeld dat het huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt. In een nul energie woning wordt onnodig energieverbruik zoveel mogelijk teruggedrongen, bijvoorbeeld door goede isolatie. Wat er nodig is aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt gehaald uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en aardwarmte. Wanneer de duurzame energieproductie hoger ligt dan het verbruik, wordt elektriciteit teruggeleverd aan het net. In het andere geval wordt energie betrokken uit het net.De eisen voor energiezuinigheid van nieuwe woningen en gebouwen worden door de overheid vastgelegd in het Bouwbesluit.

AANSCHERPING De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Op dit moment geldt voor nieuwbouwwoningen nog een EPC-eis van 0,4, maar deze gaat worden aangescherpt. Tijdens de discussie over de nieuwe prestatieafspraken met Woonstede in de raadsvergadering van november werd er door verschillende politieke partijen al op aangedrongen om, vooruitlopend hierop, bij nieuwbouwprojecten zo mogelijk al uit te gaan van de bouw van energieneutrale woningen. Met name vanuit GBS, VVD en CU werd geconstateerd dat bouwers hiermee al volop doende zijn en men vond nieuwbouwprojecten volgens de huidige EPC-eis dan ook blijk geven van te weinig ambitie op dit gebied.De pilot aan de Bruinhorsterlaan is in eerste instantie bedoeld om de effecten van energieneutrale nieuwbouw op de woonlasten in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan zullen bepalend zijn bij de keuze of de woningen inderdaad al energieneutraal gebouwd zullen worden.Woonstede en de Huurdersbond Ede e.o. werken overigens ook samen aan een proefproject voor het verduurzamen van bestaande woningen met als doel deze zuiniger te maken en woonlasten te verlagen.

Op dit moment heeft het bezit van Woonstede in Scherpenzeel gemiddeld label D. Dat zal volgens de landelijke doelstellingen eind 2020 opgewaardeerd moeten zijn naar label B. Woonstede gaat ervan uit dat deze doelstelling haalbaar is.