• Het blijft voorlopig hard werken bij De Breehoek om de begrotingscijfers te benaderen. 

    Margreet Hendriks

Breehoek krijgt geld voor vordering

SCHERPENZEEL Het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van bijna 16.800 euro overgemaakt aan Stichting Kulturhus De Breehoek zodat zij de vordering kunnen voldoen van twee leden van de voormalige Raad van Toezicht. 

De twee leden, te weten de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht en degene die daarin de gemeente vertegenwoordigde, hadden bij De Breehoek een rekening ingediend voor extra werkzaamheden die zij hebben verricht voor het maken van een reorganisatieplan voor de exploitatie van het Kulturhus. De gemeente heeft betaling hiervan tegengehouden omdat de vergoeding naar hun oordeel niet binnen de met de betreffende personen gemaakte afspraken vielen. Deze zijn daarop een incassoprocudure  gestart. Op 5 oktober 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in deze procedure. Daarbij is De Breehoek  veroordeeld tot het betalen van de vordering en bijkomende kosten aan de eisers.

In de uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van een opdracht aan de twee voormalige leden van de raad van toezicht. Om deze reden is door de rechter in duidelijke bewoordingen aangegeven dat De Breehoek gehouden is de vordering aan de eisers te betalen.Omdat deze extra kosten niet uit de lopende exploitatie gedekt kunnen worden, heeft Stichting Kulturhus De Breehoek op 20 oktober 2016 een verzoek tot het college gericht om vergoeding van de kosten van de vordering en bijkomende kosten. Het gaat om een bedrag van 16.760,75 euro.

Voor de gevraagde vergoeding is geen dekking in de begroting aanwezig. Het college heeft besloten om deze 16.760,75 euro te betalen op basis van het spoedeisende karakter en dit te verantwoorden in de jaarrekening 2016. In de budgethoudersregeling is geregeld dat het college op basis van een spoedeisende karakter toestemming kan geven om uitgaven te doen die niet in de begroting zitten. De spoedeisendheid is volgens het college aanwezig omdat De Breehoek: niet de financiële ruimte heeft om deze lasten te kunnen dragen; het een rechterlijke uitspraak betreft met een directe verplichting tot betaling; via de normale procedure pas in de raad van 23 februari 2017 een voorstel kan worden voorgelegd en de eisers geen verder uitstel van betaling willen verlenen.

Label:

De Breehoek