Beurs gemeente op orde

SCHERPENZEEL Scherpenzeel staat er momenteel financieel gezien prima voor. In de Opinieronde werden door de politiek dan ook veel complimenten uitgedeeld aan portefeuillehouder Henk Vreeswijk en de ambtelijke organisatie over de positieve saldi van de tweede financiële rapportage (Firap) en de nieuwe programmabegroting 2019-2022.

'Veel ambitie en toch realistisch' betitelde GBS-voorman Henk Brons de nieuwe programmabegroting. Brons zei trots te zijn op het feit dat veel zaken uit het coalitieakkoord al in deze begroting waren opgenomen, maar zag hier en daar ook nog wel wat puntjes die konden worden aangescherpt. Zo had GBS daarin graag iets meer willen zien op het gebied van lastenverlichting. ,,Er is weliswaar besloten om geen indexering toe te passen op de OZB, maar de extra OZB-verhoging van 16% die in 2017 heeft plaatsgevonden tikt wel elk jaar door'' aldus Brons die vond dat er eigenlijk naar moet worden gestreefd om dit weer af te bouwen naar een acceptabel niveau. Lastenverlichting stond ook op het verlanglijstje van de SGP samen met de komst van een vuurwerkverbod in Scherpenzeel. Dat laatste zit er volgens burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld dit jaar zeker nog niet in omdat dit moet worden geregeld in de APV. Deze komt vanwege allerlei andere wijzigingen pas volgend jaar op de agenda om te worden aangepast.

Aart van de Peut (CU) vroeg onder meer aandacht voor het bouwen voor de snelgroeiende groep senioren in Scherpenzeel, een snelle introductie van de starterslening om jonge mensen in staat te stellen een huis te kopen en het uitbreiden van het aantal laadpalen vanwege de toename van elektrisch rijden. CDA-voorman Peter Klaasen liet weten blij te zijn met de komst van een digitale sociale kaart voor de bewegwijzering van inwoners naar allerlei instanties, maar drong erop aan om deze ook op papier beschikbaar te maken voor de groep ouderen die minder vaardig is met de computer. Verder vroeg hij zich af wat de stand van zaken was rond de komst van een kinderboerderij. Dat was iets waar PRO-voorman Willem Schuur zijn licht op kon laten schijnen, want hij werkt samen met een aantal partijen aan de oprichting van een stichting die dit (samen met een bredere inzet van het landgoed voor het dorp) mogelijk moet gaan maken. Als eigen aandachtspunten bij de begroting vroeg Schuur onder meer aandacht voor de lastendruk voor mensen met een lager inkomen, het snel starten met het maken van de omgevingsvisie en het op korte termijn energieneutraal maken van sportpark De Bree. Wethouder Van Dijk liet namens de afwezige portefeuillehouder Ad van Es weten dat duurzaamheid iets is wat momenteel nadrukkelijk meegenomen wordt in de gesprekken over investeringen bij het zwembad. ,,Maar het is zeker de bedoeling dat er nog een plan voor het totale sportpark gaat komen.''