• Scherpenzeel: Gemeentehuis

    Foto Rinus van Denderen

Behoefte aan meer bedrijventerrein

SCHERPENZEEL Het college is niet blij met het ontbreken van de Scherpenzeelse behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein 't Zwarte Land in de onlangs vastgestelde meerjarige programmering voor nieuw te ontwikkelen werklocaties van Regio FoodValley. Men stelt de gemeenteraad voor om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

In de Regio FoodValley worden de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen, kantoren en campussen in het gebied integraal afgestemd en vastgelegd in een Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

TELEURSTELLEND De afspraken die hierin door de regiogemeenten met elkaar en met de provincie Gelderland worden gemaakt zijn bindend en hebben zowel betrekking op de kwantiteit (wie ontwikkelt hoeveel en waar) als de kwaliteit (voor welke doelgroepen wordt ontwikkeld).

Hiervoor zijn in de regio vraag-aanbod-analyses uitgevoerd. Scherpenzeel komt in de door het regiobestuur vastgestelde meerjarige programmering voor uitbreidingsplannen echter nog niet aan bod. Het college vindt dit teleurstellend, omdat de gemeente eind 2016 zelf uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de eventuele behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein 't Zwarte Land.

VERRASSEND De uitkomst van dit onderzoek was volgens het college verrassend; samen met al bestaande initiatieven blijkt er behoefte te zijn aan een uitbreiding areaal van circa 7,5 hectare. Vervolgens heeft de gemeente bij de regio herhaaldelijk aangegeven dat de in Scherpenzeel vastgestelde uitbreidingsbehoefte van 7,5 hectare in het nieuwe RPW moet worden aangegeven.

Hoewel hierover volgens het college zowel in het portefeuillehoudersoverleg als in het regiobestuur toezeggingen gedaan, blijkt dit echter niet het geval. Het college wil het er niet bij laten zitten. Men wijst erop dat het onderzoek in 2016 de behoefte aan uitbreiding van het bedrijventerrein 't Zwarte Land voldoende heeft aangetoond.

Bovendien zou er bij de gemeente inmiddels ook een plan liggen van de Ondernemersvereniging Scherpenzeel en enkele grote ondernemers, waarmee de urgentie voor uitbreiding van het bedrijventerrein wordt onderstreept. Wachten op een eventuele herkansing bij een toekomstige regionale actualisering van de uitgiftes van bedrijventerreinen, zoals door het regiobestuur geopperd, is het college niet naar de zin.

Men wil de al aangetoonde behoefteomvang van Scherpenzeel nu al vermeld zien in de regionale programmering.